Diabli RécaGladiators HrnčiarovceLeaders SenecSlávia Právnik BratislavaWhite Eagles

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy

9.9.2012

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy 2012/13

Povinnosti mužstiev a jednotlivých hráčov mužstiev

 • hráč je povinný byť vždy ustrojený na zápas a to nasledovne:
  - musí mať prilbu, hokejové alebo hokejbalové rukavice, dres s číslom, hokejové alebo hokejbalové chrániče
  na nohy, kde sú kryté aj kolená hráča, výnimku tvoria len hráči ktorý majú lekárske potvrdenie, že nemôžu ochranu na kolená používať a takýto hráči musia používať hádzanárske chrániče na kolená, hokejové alebo hokejbalové gate poprípade ak si mužstvo urobí dresy môžu používať k tomu urobené krátke gate ale musí to byť k dresom a len jednej farby (žiadne krátke trenky alebo skrátené gate) a hokejbalové štulpne (hráč musí mať 1 pár rovnakej farby, ale celý tím nemusí mať rovnakej farby).

 • Kapitán a asistent musia mať na dresoch označenie („C“ a „A“ ).

 • začiatky zápasov treba dodržiavať pretože nie je žiadna čakacia doba

 • v inom prípade je kontumácia kde mužstvo ktoré sa previní platí oboch rozhodcov.

 • pri piatich kontumáciách je mužstvo zo súťaže vylúčené.

 • na zápas musí nastúpiť min. počet hráčov 5+1.

 • brankára je možné počas zápasu striedať iným brankárom alebo poprípade hráčom ale až po oznámení striedania rozhodcovi buď to kapitánom alebo jeho zástupcom.

 • kamery sa budú používať vždy keď to bude možné ale nemusia byť na každom zápase (z dôvodu nabíjania).

 • záznam bude kontrolovať výlučne jedna osoba a tou je Veronika ako zapisovateľka, časomeračka, trestomeračka a rozhodcom mimo ihriska.

 • kontrolovať sa budú diskutabilné góly alebo vysoké hokejky poprípade hromadné bitky.

 • ak je rozhodca presvedčený že pri danej situácii nedošlo k porušeniu pravidiel ( vys. hokejka ) nie je povinný toto skontrolovať na zázname, ak ale mužstvo trvá na prešetrení záznamu a záznam potvrdí že mal rozhodca pravdu, mužstvo bude potrestané menším trestom 2 min. (zdržovanie hry).

 • toto pravidlo bude platiť pri každej reklamácii zo strany mužstva ak bude reklamovať vys. hokejku a priestupok sa ukáže ako neopodstatnený.

 • pri reklamácii gólu zo strany mužstva ak sa aj nepotvrdí že bol gól dosiahnutý mužstvo sa netrestá ale ak je rozhodca presvedčený že gól nebol nemusí záznam skontrolovať, samozrejme že ak mužstvo bude chcieť prešetriť záznam vyjdeme mu v ústrety.

 • mužstvo môže mať len troch hráčov vo svojom kádre z inej ligy (to zn. extraliga a zohorská liga).

 • našim hráčom sa podmienky hrania v iných súťažiach nezakazujú a nebudú nijak obmedzovaný.

 • hráč musí odohrať minimálne 5 súťažných stretnutí aby mohol nastúpiť na play-off.

 • posledný možný termín prestupov je 3 kolá pred koncom základnej časti.

 • v zimnom období je každé mužstvo ktoré hrá prvý zápas a je nasnežené, prísť pred zápasom skôr a odhrnúť si svoju stranu ihriska a to sa týka tak ako aj Senca tak aj ihriska v Modre.

 • v prípade že tak neučiní bude mužstvu skontumovaný zápas a zaplatí za obidvoch rozhodcov.

 • ak tak neučiní ani jedno mužstvo, odoberú sa body obom a náklady na rozhodcov musia zaplatiť.

 • Hrá sa systémom 4+1 s oranžovou loptičkou, bez čiar (výnimkou je zakázané uvoľnenie).

Ostatné pravidlá platia podľa platných pravidiel Slovenskej hokejbalovej únie.

Upozornenie

9.9.2012 | Nové
Od sezóny 2011/12 sú všetci hráči povinní mať na zápasoch prilbu,
hráči do 17 rokov sú povinný mať na zápasoch prilbu a ochrannú sieťku.
Ihrisko2006/07[26.7.2006]
Činovníci2006/07[26.7.2006]
Hráči2006/07[26.7.2006]
Výstroj2006/07[26.7.2006]
Tresty2006/07[26.7.2006]

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy

26.7.2006

Ihrisko

 • Hra hokejbal sa hrá na podlahovej alebo asfaltovej ploche nazývanej "ihrisko".
 • Bez písomného povolenia
  • Medzinárodnej hokejbalovej federácie ISBHF, pokiaľ ide o súťaže ISBHF, alebo
  • národných hokejbalových zväzov, pokiaľ ide o akékoľvek národné a medzinárodné stretnutia, hrané na ich území, nesmie byť na hracej ploche, mantineloch, plexiskle nad mantinelmi, na bránkach alebo na laviciach, mantineloch, plexiskle, aj na akejkoľvek inej ploche v priestore hráčskych a trestných lavíc a okolo nich, alebo v priestoroch bránkového rozhodcu alebo činovníkov stretnutia a okolo nich žiadne vyznačenia s výnimkou tých, ktoré stanovujú tieto pravidlá. Reklama a označenie miesta stretnutia môžu byť umiestnené na vyššie uvedených plochách za predpokladu, že ich špecifikácia bola schválená a bolo dané povolenie, ako je uvedené vyššie.
 • Domáce ustanovenie: Riadiaci orgán súťaže pred každou sezónou upresňuje požiadavky na vybavenie ihrísk a schvaľuje ich spôsobilosť.

Rozmery ihriska

 • Ihrisko je maximálne 61 m dlhé a 30 m široké a minimálne 56 m dlhé a 26 m široké.
  Rohy ihriska sú zaoblené polomerom 7 až 8,5m.
 • Poznámka 1: Rozmery ihriska majú byť tak blízko uvedeným požiadavkám ako je to len možné, ale nie väčšie.
 • Výklad: Okrem šampionátov ISBHF mužov skupiny "A" a olympijských turnajov, sú najmenšie povolené rozmery 48 krát 24 m, s polomerom zaoblenia rohov 4 m, ale len u doterajších ihrísk. Pre hernú variantu 4+1 sú stanovené maximálne rozmery 52 krát 26 m, minimálne 45 krát 21 m.
 • Poznámka 2: V krytých halách je zakázané fajčiť v priestoroch ihriska aj hľadiska a v šatniach.
 • Výklad: Na všetkých ihriskách je zakázané fajčiť v priestoroch hracej plochy, hráčskej alebo trestnej lavice a šatní. Požívať alkoholické nápoje vrátane piva, je povolené len v priestoroch na to určených.
 • Ihrisko musí byť ohradené stenou alebo ohradením z dreva alebo umelej hmoty zvané "mantinel", ktoré je vysoké min. 1,02 m a max. 1,22 m, merané od povrchu hracej plochy. Mimo oficiálnych vyznačení podľa týchto pravidiel musí byť celé mantinely biele.
 • Mantinely sa zhotovia takým spôsobom, aby ich vnútorná strana bola hladká a neboli na nej žiadne výstupky alebo predmety, ktoré by mohli hráčom spôsobiť zranenie. Všetky prístupové dvierka na ihrisko sa musia otvárať smerom od hracej plochy. Všetky ochranné zariadenia a podpery, ktoré ich udržujú v správnej polohe, musia byť namontované na vonkajšej strane mantinelov. Inštalácia ochranného skla je povinná. Výnimky nie sú povolené. Ochranné sklo bude inštalované do výšky 160 - 200 cm na koncoch ihriska za bránkovými čiarami a do výšky 80 - 120 cm na dlhých stranách ihriska.
 • Výklad: Inštalácia ochranného skla, plexiskla, pletiva, alebo iného schváleného materiálu nad mantinelmi za bránkovými čiarami je povinné a to do výšky min. 200 cm (menej iba na ihriskách určených pre ľadový hokej). Okrem šampionátov ISBHF mužov skupiny "A" a olympijských turnajov je použitie ochranného skla na dlhých stranách ihriska iba doporučené.
 • Poznámka: Podľa tohoto pravidla môžu byť na mantineloch umiestnené reklamy za predpokladu, že pri oficiálnych medzinárodných súťažiach schváli a povolí jednotlivé prípady ISBHF a pri národných alebo medzinárodných stretnutiach v jednotlivých krajinách príslušné národné zväzy.

Bránky

 • Vo vzdialenosti 4 m od každého konca ihriska a uprostred červenej 5 cm širokej čiary, ktorá sa vyznačí na hracej ploche cez celú šírku ihriska a pokračuje kolmo do výšky mantinelov, sa umiestnia bránkové tyčky a siete a to takým spôsobom, aby sa pri hre neposunovali.
 • Výklad: Na ihriskách kratších než 56 m, alebo na severoamerických ihriskách, je táto vzdialenosť 3,35 m.
 • Bránkové tyčky schváleného vzoru a zo schváleného materiálu sú 1,22 m vysoké, stoja kolmo ku hracej ploche a sú od seba vzdialené 1,83 m, merané od vnútornej strany tyčiek. Priečna tyčka z rovnakého materiálu ako stranné tyčky, spojuje horné konce obidvoch týchto tyčiek.
 • Vnútorný rozmer bránky od prednej strany bránkovej čiary k najzadnejšiemu bodu siete je maximálne 1,12 m a minimálne 60 cm.
 • Na zadnej strane každej bránky sa upevní sieť a to takým spôsobom, aby sa loptička udržala vo vnútri.
 • Bránkové tyčky, priečna tyčka a vonkajší povrch konštrukcie bránky, sú po celej ploche natrené červeno. Povrch vnútrajšku bránky a iné podpery, než sú bránkové tyčky, sú natreté bielo a pokryté bielym polstrovaním.
 • Výklad: Namiesto polstrovania je možné použiť závesnú sieťku, ktorá zastiera celý vnútorný priestor bránky.
 • Červená čiara 5 cm široká, vyznačená medzi bránkovými čiarami a cez celú šírku ihriska, sa nazýva "bránková čiara".

Bránkovisko

 • Pred každou bránkou sa 5 cm širokou červenou čiarou vyznačí "bránkovisko".
 • bránkovisko sa vymedzí takto: Zo stredu bránkovej čiary sa opíše polkruh o polomere 180 cm, Vo vnútri polkruhu, v miestach, kde pomyselná čiara vzdialená 122 cm od bránkovej čiary pretína polkruh, sa vyznačia dva znaky v tvare písmena L, ktorého obidve ramená sú 15 cm dlhé.
 • Bránkovisko zaujíma celý priestor vymedzený čiarami bránkoviska a siaha 1,22 m vysoko do úrovne bránkovej konštrukcie.
 • Výklad: Bránkovisko sa vymeriava od vonkajšieho okraja vymedzujúcich čiar a tieto sa považujú za súčasť bránkoviska.
 • Celý povrch hracej plochy vo vnútri bránky až k zadnej sieti a v bránkovisku sa natrie svetlomodrou alebo bielou farbou.
 • Výklad: Na nekrytých ihriskách sa bránkovisko nenatiera.

Rozdelenie hracej plochy

 • Hracia plocha medzi dvomi bránkovými čiarami je rozdelená na tri rovnaké časti modrými čiarami 30 cm širokými, ktoré sú vyznačené cez celú šírku ihriska rovnobežne s bránkovými čiarami a pokračujú kolmo do výšky mantinelov.
 • Časť hracej plochy, v ktorej je bránka, sa nazýva "obranné pásmo" mužstva brániaceho túto bránku, prostredná časť sa nazýva "stredné pásmo" a časť najviac vzdialená od bránenej bránky je "útočné pásmo". Čiara medzi pásmami sa považuje za súčasť toho pásma. v ktorom sa práve nachádza loptička.
 • Výklad: Obranné pásmo siaha od modrej čiary až po zadný mantinel, nie len k bránkovej čiare. Ak je získané útočné pásmo a modrá čiara sa premiestni na červenú, obranné pásmo siaha od zadného mantinelu až ku stredovej červenej čiare. Pri posudzovaní pásma je rozhodujúci vonkajší okraj čiary pásma, z ktorého bola loptička vystrelená alebo prihraná.
 • Uprostred ihriska, rovnobežne s bránkovými čiarami a kolmo do výšky mantinelov sa vyznačí cez celú šírku ihriska červená čiara široká 30 cm, nazývaná "stredová čiara".
 • Poznámka: Tretinové čiary; stredná čiara a bránkové čiary sa vyznačia najmenej na obrubník, ak sú povolené na mantineloch reklamy v súlade s ustanovením pravidla 101 (ihrisko).

Stredový bod a kruh

 • Presne v strede ihriska sa vyznačí modrý bod o priemere 30 cm; z tohoto bodu ako stredu sa vyznačí modrou čiarou, širokou 5 cm kruh o polomere 4,5 m.
 • Výklad: Na ihriskách so šírkou menšou než 25,4 m, je polomer kruhu vhadzovania 4 m.

Body vhadzovania v strednom pásme

 • V strednom pásme vo vzdialenosti 1,5 m od každej modrej čiary a v rovnakej vzdialenosti od bočného mantinelu ako koncové body vhadzovania, sa vyznačí na hracej ploche červenou čiarou 5 cm širokou po dvoch bodoch o priemere 60 cm. Vo vnútri každého bodu vhadzovania sa vyznačia rovnobežne s bránkovými čiarami a vo vzdialenosti 7,5 cm od vnútorných strán bodov dve čiary. Plocha medzi čiarami sa vyznačí červenou farbou, zostávajúca plocha má farbu hracej plochy.

Koncové body vhadzovania a kruhy

 • V oboch koncových pásmach a po oboch stranách každej bránky sa na hracej ploche vyznačia body vhadzovania a kruhy. Body vhadzovania o priemere 60 cm, sa vyznačia červenou čiarou 5 cm širokou. Vo vnútri každého bodu vhadzovania sa vyznačia rovnobežne s bránkovými čiarami a vo vzdialenosti 7.5 cm od vnútorných strán bodov dve čiary. Plocha medzi čiarami sa vyznačí červenou farbou, zostávajúca plocha má farbu hracej plochy. Kruhy majú polomer 4,5 m vedené zo stredu bodov vhadzovania a sú vyznačené červenou čiarou 5 cm širokou. Na opačných stranách každého bodu vhadzovania v koncových pásmach v rovnakej vzdialenosti 0,85 m od stredu bodu bude vyznačené červenými čiarami, 5 cm širokými a 100 cm dlhými písmeno T, ktorého dlhšie rameno je rovnobežné s postranným mantinelom a kratšie s bránkovou čiarou. Po oboch stranách každého kruhu vhadzovania sa od vonkajšej hrany vyznačia dve čiary 60 cm dlhé a 5 cm široké a rovnobežné s bránkovou čiarou, od ktorej budú vzdialené 5,15 m a 6,85 m.
 • Výklad: Na ihriskách šírky menšej ako 25,4 m je polomer kruhu vhadzovania 4 m. Na severoamerických ihriskách môže byť iné značenie T, vrátane čiar vychádzajúcich z kruhu vhadzovania.
 • Poloha bodov vhadzovania sa určí takto: Stanoví sa pomyselný bod vo vzdialenosti 6 m pred stredom každej bránky. Vo vzdialenosti 7 m na každú stranu od tohoto bodu a 6 m od nej je stred koncových bodov vhadzovania.
 • Poznámka: Na otvorených ihriskách môžu byť všetky čiary a body uvedené v pravidlách 105, 106, 107 a 108 vyznačené dvomi čiarami alebo kružnicami v predpísanej vzdialenosti.

Hráčske lavice

 • Každé ihrisko musí byť vybavené sedadlami alebo lavicami pre hráčov oboch mužstiev; poskytnuté zariadenia, vrátane lavíc a dvierok, musia byť rovnaké pre obe mužstvá. Na týchto sedadlách alebo laviciach je miesto pre minimálne 16 hráčov a 6 funkcionárov každého mužstva; sú umiestnené bezprostredne pozdĺž hracej plochy v strednom pásme, pokiaľ možno čo najbližšie ku stredu ihriska a s ľahkým prístupom ku šatniam. Hráčske lavice budú na rovnakej strane naproti trestnej lavici a musia byť od seba oddelené na dostatočnú vzdialenosť, alebo iným zariadením. Pokiaľ možno, každá hráčska lavica má mať dvoje dvierok do stredného pásma a všetky dvierka musia byť uspôsobené tak aby sa otvárali do priestoru hráčskej lavice. Hráčska lavica musí byť chránená pred prístupom iných osôb než sú hráči a funkcionári mužstva.
 • Používať priestor hráčskych lavíc je dovolené len hráčom v dresoch a nanajvýš šiestim funkcionárom z každého mužstva.
 • Výklad: Všetky tieto osoby musia byť náležite zaregistrované a zapísané do zápisu o stretnutí. Hráči v civile, ktorí nie sú uvedení v zápise o stretnutí a sedia na hráčskej lavici, sa zahŕňajú do počtu šiestich funkcionárov mužstva. Rozhodcovia nemusia zisťovať či šesť osôb v civile na hráčskej lavici sú alebo nie sú funkcionári mužstva.
 • Pre voľbu hráčskych lavíc platí ustanovenie pravidla 632 (b) - Začiatok hry a tretín.

Trestná lavica

 • Každé ihrisko musí byť vybavené lavicami alebo sedadlami nazývanými "trestná lavica". Každé mužstvo musí mať samostatnú trestnú lavicu, oddelenú a dostatočne vzdialenú od druhej trestnej lavice. Trestné lavice musia byť umiestnené oproti strednému pásmu a chránené pred prístupom iných osôb než sú trestaní hráči a dohliadatelia na trestných laviciach.
 • Výklad: Okrem šampionátov ISBHF mužov skupiny "A" a olympijských turnajov je možné trestnú lavicu umiestniť na strane hráčskych lavíc, ALE iba v prípade ak nie je možné umiestniť ju naproti hráčskym laviciam. Mužstvo si vyberie trestnú lavicu oproti alebo vedľa svojej hráčskej lavice a počas stretnutia nie je možná zmena.
 • Domáce ustanovenie: Do odvolania je povolená spoločná trestná lavica, ALE iba v prípade, ak nie je možné ihrisko vybaviť dvomi trestnými lavicami. Miesta na takejto lavici musia byť pre hráčov oboch mužstiev dostatočne oddelené. Pokiaľ možno, každé mužstvo má mať samostatné vstupné dvierka na trestnú lavicu. Ak nie je k dispozícii samostatný box časomeračov, je trestná lavica určená taktiež pre nižších činovníkov stretnutia a je na nej miesto pre najmenej šesť osôb.
 • Priamo pred sedadlom zapisovateľa sa na hracej ploche vyznačí červenou čiarou 5 cm širokou polkruh o polomere 3 m, nazývaný "kruh rozhodcov".

Signálové a časové zariadenia

 • Každé ihrisko musí byť vybavené sirénou alebo iným vhodným zvukovým zariadením pre potrebu časomerača.
 • Každé ihrisko musí byť vybavené elektrickými hodinami aby diváci, hráči a funkcionári boli presne informovaní o stave času behom celého stretnutia, vrátane času odohraného v každej tretine a vrátane času, ktorý ostáva k odpykaniu trestu aspoň dvoch trestaných hráčov každého mužstva.
 • Poznámka: čas hry sa počíta od nuly do 15 minút zatiaľ čo čas trestov sa odčíta od stanovenej výšky trestu k nule.
 • Domáce ustanovenie: Do odvolania je povolené, aby bol čas meraný ručnými stopkami a ukazovateľ času bol nahradený pravidelným hlásením o stave času.
 • Za každou bránkou musia byť umiestnené elektrické svetlá pre potreby bránkových rozhodcov. Červené svetlo oznamuje dosiahnutie gólu. Ak sa používajú automatické svetlá, oznamuje zelené svetlo len koniec tretiny.
 • Poznámka: Zmyslom červeného svetla je umožniť rozhodcom sledovať rovnakým pohľadom bránku ajsvetlo, aby mohli presne určiť koniec tretiny.
  Červené svetlo má byť napojené na časomerné zariadenie takým spôsobom, aby ho bránkový rozhodca nemoho rozsvietiť keď skončila tretina. Ale skutočnosť že bránkový rozhodca nemôže rozsvietiť červené svetlo neznamená, že gól neplatí. Rozhodujúce je, či loptička bola alebo nebola úplne za bránkovou čiarou a v bránke skôr než skončila tretina.
 • Výklad: Aj keď červené svetlo oznámi dosiahnutie gólu, neznamená to, že gól musí byť uznaný. O tom, či bude gól uznaný, rozhodujú iba rozhodcovia na hracej ploche. Gól však nemôže byť uznaný, ak svieti zelené svetlo.
 • Zelené svetlo sa doporučuje synchronizovať so zvukovým a časomerným zariadením tak, aby na konci tretiny alebo stretnutia bol automaticky daný vizuálny a akustický signál o skončení hry.
 • Okrem šampionátov ISBHF mužov skupiny "A" a olympijských turnajov, nie je inštalácia bránkových svetiel povinná.

Šatne a osvetlenie ihriska

 • Pre potrebu hosťujúceho mužstva má byť každé ihrisko vybavené vhodnou šatňou s toaletou a sprchami pre 25 osôb s výstrojom.
 • Zvláštna šatňa je vyhradená rozhodcom.
 • Žiadny funkcionár, vedúci, hráč alebo zamestnanec nesmie v priebehu hry a ani po stretnutí vznetlivo diskutovať s rozhodcom a žiadnej osobe, s výnimkou predstaviteľa príslušného orgánu nie je dovolené vstúpiť v priebehu stretnutia alebo bezprostredne po ňom, do šatne rozhodcov. Akékoľvek porušenie tohoto pravidla oznámia rozhodcovia príslušným orgánom k ďalšiemu šetreniu.
 • Každé ihrisko musí byť dostatočne osvetlené, aby mohli hráči a diváci po celú dobu stretnutia pohodlne sledovať hru.
 • Poznámka: Ak nie je podľa názoru rozhodcov dostatok svetla ku hre, majú právo posunúť zbytok stretnutia alebo poskytnúť čas na nevyhnutnú opravu svetiel. Ak je jedno mužstvo nedostatkom svetla viac poškodené, ale stretnutie nemá byť podľa názoru rozhodcov ukončené, majú rozhodcovia právo vystriedať mužstvá tak, aby každé hralo rovnakú dobu na nevýhodnej strane ihriska.
^ top
Pridať správu
Saki-Eagles (4)
6.1.2018 od 9:00 Turnaj Eagles na ihrisku v Senci
Saki-Eagles (4)
Zdravím ľudia ako to teda vyzerá s novou sezónou?
Saki-Eagles (4)
Sobotu 22.7.2017 o 9:00 trening White Eagles
ved.ligy
včera sme riešili ešte zloženie zápasov a dnes neberie nikto telefon ako mám to vám dať vedieť?
savages
Ak presuvate zapasy, tak by bolo vyborne o tom niekoho informovat, nie vsetci sem chodia kazdy den. Este predvcerom bola dohravka z 12.kola naplanovana na tuto nedelu, zrazu je 21.5. Ked uz nic ine, aspon na facebook by sa to mohlo napisat...
Tono #13
Tak to si musite vyriešiť, meno Behul nieje ani na supiske Leaders (podla pravidiel by nemal platit gol a hrac by nemal dalej hrat na zapase)
Leaders88
17 kolo Leadres. číslo 38 je Miro Behúľ a 15 nie je Pribiš, ale Martin Vannay
Tono #13
Odporúčam tímom Playboy, Bernolákovo skontrolovat si zapis z 17. kola, maju tam nezrovnalosti.
Tono #13
Odporúčam tímu Gladiators skontrolovat si zapis z 16. kola, maju tam nezrovnalosti (dve asistencie #5).
Tono #13
Odporúčam tímom Leaders a Playboy skontrolovat si zapisy z 15. kola, maju tam nezrovnalosti.
ved.ligy
vlado je v amerike ja som chorý a mimo uvidíme či sa mi podarí denisa a jožka bohužial denis píska aj pezinok a preto sa mu musíme prispôsobiť má toho veľa
ved.ligy
bohužiaľ je problém na našej strane a to konkrétne s rozhodcami tak preto dokonca aj budúci týždeň dúfam že už sa podarí aby sa našli aspoň dvaja na pískanie urobíme preto všetko
savages
11.kolo sa preco presuva? Ma to nejaky dovod?
Tono #13
Tréning na ihrisku v Senci nedela 8.1.2017 o 10:00 Diabli Réca, ďakujem
Saki-Eagles (4)
6.1.2017 sa na Seneckom ihrisku uskutoční turnaj Eagles cup od 8:00 približne do 15:00
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 18.12.2016 o 10:00 tréning White Eagles
Tono #13
Kurna tu to zije...
Tono #13
Opravené
Leaders88
Prosím upravte nám logo. toto čo tam pri Leaders je je neplatné a zlé. Dajte to čo sme mali minulú sezónu. Ďakujem
Tono #13
Medzi odkazy je pridaný nový web http://sport.huste.tv/category/hokejbal kde si mozete pozriet zostrihy aj live zápasy, nielen z hokejbalu...
Tono #13
Zdravím všetkých, ak budete mať možnosť nafotiť zo zápasu 3 fotky môžete mi poslať dáme ich na webku k zápasu, ďakujem
Patrik#22
15.9. V nedeľu tréning Skeletons o 10 hod. namiesto 18
EAGLES 6#
11.9. Nedeľa o 10:00 prípravný zápas Eagles vs Pavúci
EAGLES 6#
16.7. Sobota trening eagles od 10:00 do 13:00
EAGLES 6#
White Eagles 9.7. od 10:00 do 13:00 trening , ďakujeme
EAGLES 6#
White Eagles tréningy od cca polky júna každy utorok na ihrisku, čas 18:30 .
Tono #13
Tím Skeletons Senec tréningy vo Štvrtok o 18:00
Tono #13
Ospravedlnujem sa upravoval som cely rozpis a zabudol som dat informaciu o posusnuti na skorsi cas
savages
ak zmenite cas zapasu, tak by ste o tom mohli niekoho informovat, alebo dat o tom aspon informaciu na stranku.
Andy97
Sharks - Zvolen 3:0 na úvod
Tono #13
Z dovodu nesposobilosti ihriska sa vybor rozhodol, ze nedelne zapasy sa odkladaju
Pavuk81
27.12. od 10:00 do 13:00 Vianočný hokejbal v SC, Pavúci a Bulls ... diki
EAGLES 6#
25.12.2015 od 10:00 do 13:00 vianočny hokejbal na ihrisku v sc. Eagles
delli900
* s Hrnciarovcami
delli900
pani 12.12 kedze je ligova prestavka, nedal by niekto s nami pripravny zapas?
EAGLES 6#
White Eagles 13.12 Trening o 10:30 na ihrisku v senci . ďakujeme
savages
Nemam nic proti prelozeniu kola, aj ked reprezentacna prestavka je zaujimavy dovod, ale preco to chceme odohrat v januarovych mrazoch? Celkom dobre pocasie na hokejbal je napriklad v aprili.
Tono #13
ospravedlnujem sa, moja chyba
roy33
Playboy-Savages 3:8
savages
5.kolo savages-playboy 8:3. je to nahodene naopak.
Andy97
Tonco ked sme pri preklepoch jeden mas v mojom mene... :) Sharks 97 :)
Tono #13
4.kolo Devils #23 (0+1); Sharks #20 (2+1)
Tono #13
1. kolo Playboy #10(1+0); Eagles #7(0+1) Leaders #12 (som dal ako 2.kolo) 2. kolo Slávia #35(0+1) Leaders #55(1+0) 3. kolo Orly #18 (1+0) Slávia #15 (1+0)
Tono #13
Rád by som poprosil všetky tímy, aby skontrolovali svoje súpisky a napísali mi, aby sme mohli všetky chybičky opraviť, ďakujem
Tono #13
Prípravný zápas Skeletons - Bernolákovo v sobotu 19.9.2015 o 10:00, ďakujeme
EAGLES 6#
White Eagles ZMENA:TRENINGY ŠTVRTOK o 18:30 a v NEDEĽU o 10:00 do odvolania.
Saki-Eagles (4)
21.6.2015 o 10:00 Tréning (prípravný zápas) White Eagles
EAGLES 6#
14.6.2015 trening White Eagles od 10:30
Tono #13
Volny treningový zápas Skeletons - White Eagles v sobotu 23.5.2015 o 10:30 na ihrisku v Senci...
roy33
Reca Devils trening od 9.4.2015 každý štvrtok od 18:00 hod.
EAGLES 6#
5.4.2015 trening Eagles o 12:30
EAGLES 6#
White Eagles od 15.4.2015 (streda) Tréningy každú stredu od 18:00. ďakujeme
Tono #13
Tréningy Skeletons, každý utorok o 17:00 na ihrisku v Senci, ďakujeme
Tono #13
Facebook-ová stránka Hokejbal Senec sa páči už nám 400 fanúšikom hokejbalu :-)
Tono #13
Tím Slávia Právnik BA budu mať tréning v sobotu 7.2.2015 o 9:00 na ihrisku v SC, ďakujeme (píšem na základe prosby hráčov ich tímu)
Saki-Eagles (4)
Trening White Eagles v sobotu 7.2.2015 o 11:00
Tono #13
Tím Slávia Právnik BA budu mať tréning v sobotu 31.1.2015 o 15:00 na ihrisku v SC, ďakujeme (píšem na základe prosby hráčov ich tímu)
Saki-Eagles (4)
Trening White Eagles v sobotu 31.1.2015 o 13:00
Tono #13
Skeletons Senec - nedeľa 1.2.2015 o 10.00 tréning a prípravný zápas na ihrisku v Senci, ďakujeme
savages
zajtra 26.1. sa hra? vonku je dost pluhavo, nemuseli by sme to silit.
Tono #13
Skeletons Senec - White Eagles sobota 10.1.2015 o 10.00 prípravný zápas na ihrisku v Senci, ďakujeme
roy33
V nedeľu 11.1.2015 od 10:00-12:00 tréning RECA DEVILS!!! Ďakujeme
Saki-Eagles (4)
V sobotu 3.1.2015 o 10:00 tréning White Eagles
Tono #13
Réca Devils - sobota 27.12.2014 - od 14.00 hod do 16.00hod prípravný zápas a tréning na ihrisku v Senci, ďakujeme
PetržalskyDiabol
...sme si pokecali..
Tono #13
Zaujmave by bolo kebysa pisali aj co nedali ;-)
PetržalskyDiabol
inac pre informatiku by sa do zápisu mohol písať strelec rozhodujuceho najazdu
Saki-Eagles (4)
V pondelok 17.11.2014 o 10:00 trening White Eagles
Tono #13
Zdravim, chyba je asi na stranke, bohuzial si to niekto nevsimol skor ako nastala situacia ze to vypadalo na 4 hracov v zapase, sorry
savages
Samozrejme, mohla byt aj chyba v zapise, moze to byt aj chybne na stranke. Pytam sa prave preto, aby sa dali veci na pravu mieru a zaroven sa pytam, ci sa take nieco nekontroluje pred zapasom. Aby sa tomu v buducnosti dalo vyhnut. Lebo ked uz to pravidlo funguje, tak snad nebolo vymyslene iba na to, aby sa liga zbavila watbergu, ale plati na vsetkych.
ved.ligy
...a ešte jedna vec : netreba súdiť mužstvo pokiaľ neviete podrobnosti. Vyjadrenia typu "hrali tam bez problémov štyria hráči" sú zatiaľ nepodložené pokiaľ sa vec nevyrieši
ved.ligy
je to veľmi jednoduché : v zápase môžu nastúpiť maximálne len traja extraligový hráči. tento problém riešime a dáme oficiálne stanovisko obom zúčastneným mužstvám. V prípade porušenia pravidiel vyvodíme z toho dôsledky.
savages
ako je to s tymi tromi extraligistami na zapas? pozeram, ze za leaders hrali bez problemov styria :)
Saki-Eagles (4)
V nedelu 2.11.2014 o 12:30 trening White Eagles
Tono #13
V nedeľu 2.11.2014 o 10:00 treningovy zapas Skeletons - Reca Devils, dakujeme
PetržalskyDiabol
vsetko je raz po prve ;) pani dobra hra
pista
ha ha ha zajace na ranajky??? ty si zajaca este na ranajky nikdy nemal pekne si daj vianocku z medom a kakavko ako vzdy a sup na zapas -DDD
PetržalskyDiabol
v sobotu mam na ranajky zajace"
Andy97
Ahojte. Chcem sa spýtať na ihriská... hrá sa systémom domácich ihrísk ako v minulom roku, alebo sa hrá iba v Senci? Ďakujem za odpoveď
Saki-Eagles (4)
Saki-Eagles (4) V nedeľu 21.9.2014 o 16:45 tréning HBC White Eagles
PetržalskyDiabol
Tonko kedy bude rozlosovanie?
watberg27
Ondro cakaj teraz velky verbalny utok ))) a mam aj tip na osoby..kurz 1,00001 :-)
Ondrej Hrasko
Pani z vedenia SCHBL. Vašim rozhodnutím vyšachovať Watberg zo súťaže ste si dali obrovsky vlastny gol a urobili ste si hanbu. Len ste ukazali že absolutne tomuto športu nerozumiete ale ani neviete o čom tento krasny šport je. Vy si naozaj myslite že kvalita súťaže stúpne tým že kvalitu pošlete preč? alebo ste si mysleli že sa hráči Watbergu porozdeluju do inych klubov. Naucte sa najprv vazit si hracov ktory si nicia zdravie kade tade po Slovensku a chcu hrat vo Vasej lige. Teda vlastne uz nechcu lebo pre Vas su hraci ktory sa tvrdo a tazko vypracovali prekazkou. Radsej hrajte za tym zelenym stolom karty lebo teraz ste spravili 5 krokov spat. Alebo pani Saras ,Tarnai, Goldschit aspol urcite divakom v senci ponuknu obrovsku kvalitu na ihrisku. len tolko
niveika
Chcel by som sa spýtať vedenia Seneckej hokejbalovej ligy na max. počet troch extraligistov a odchovancov zo seneckej ktorý hrajú extraligu. Ako to prospeje lige? Aké výhody to prinesie? Kvôli čomu sa menia tieto pravidlá? Kto zmenu navrhol? Či to bolo schválené výborom alebo iba zástupcami mužstiev. Ďakujem za serióznu odpoveď.
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 14.9.2014 o 12:15 tréning HBC White Eagles
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 7.9.2014 o 12:15 tréning HBC White Eagles
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 24.8.2014 prípravný zápas White Eagles - Pavúci Pezinok o 17:45
Saki-Eagles (4)
Dneska 17.8.2014 tréning White Eagles od 17:45
Bubo17
HAWKS CUP 2014 na ihrisku v Senci 02.08.2014! Od 08:00 do 19:30! Vsetci ste vitani
Bubo17
Surne zhanam jedneho/dvoch rozhodcov na sobotu na celodenny turnaj, za primeranu cenu. Kontakt - 0907 162 501.
Saki-Eagles (4)
Pripravný zapas HBC White Eagles - Hrnčiarovce Gladiator v nedelu 27.7.2014 o 19:00
roy33
Prýpravný zápas Sevages-Reca Devils Nadeľa 20.7. od 9:00 hod.
roy33
Reca začína trénovať v tradičnom čase každý ŠTVRTOK 18:00 !
Saki-Eagles (4)
Prípravný zápas HBC White Eagles - DL Hawks v nede?u (6.7.2014) o 11:00 do 13:00
AndySZ
Dobry den, videl som ze na ihrisku je moznost hrat aj inline hokej, hrava sa tam amatersky alebo rekreacne vo volno case takyto INLIne ? Pripadne mal by niekto zaujem s hokejbalistov spravit nejaky rekreacny klub kde by sme si raz do tyzdna zahrali INLINE ? Dakujem (szabo.andrej@gmail.com)
Bubo17
Na ihrisku v Senci pripravny zapas White Eagles vs. Hawks v nedelu 22.06. o 10:00.
PetržalskyDiabol
viete co je dopisany otaznik? joker moze ist do pi..
Adam
Fotky zo zapasu o tretie miesto: http://on.fb.me/1oGBm5E
ved.ligy
NIKA - chalani klud, hrac, resp. brankar bol riadne prihlaseny a zaregistrovany do ligy vcas a dany na hracsku supisku, do zapisu som ho nenapisala preto, lebo som nevedela jeho cislo a nebol ani na zapase. Ked nastupil na zapas, tak az potom som ho napisala do ZAPISU aj s jeho cislom a to bolo na zaciatku play off. Takze o ziadny nelegalny start sa nejdena :)
PetržalskyDiabol
je to brankar a riadne sme ho zaregisrovali tesne pred uzavierkou.... kvoli "zraneniu" nastupil az v play-off a preto bol asi dopisany na supisku neskor... ale tonko vidim ze ty nas nemas rad, nabuduce asi pritvrdime