Diabli RécaGladiators HrnčiarovceLeaders SenecSlávia Právnik BratislavaWhite Eagles

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy

9.9.2012

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy 2012/13

Povinnosti mužstiev a jednotlivých hráčov mužstiev

 • hráč je povinný byť vždy ustrojený na zápas a to nasledovne:
  - musí mať prilbu, hokejové alebo hokejbalové rukavice, dres s číslom, hokejové alebo hokejbalové chrániče
  na nohy, kde sú kryté aj kolená hráča, výnimku tvoria len hráči ktorý majú lekárske potvrdenie, že nemôžu ochranu na kolená používať a takýto hráči musia používať hádzanárske chrániče na kolená, hokejové alebo hokejbalové gate poprípade ak si mužstvo urobí dresy môžu používať k tomu urobené krátke gate ale musí to byť k dresom a len jednej farby (žiadne krátke trenky alebo skrátené gate) a hokejbalové štulpne (hráč musí mať 1 pár rovnakej farby, ale celý tím nemusí mať rovnakej farby).

 • Kapitán a asistent musia mať na dresoch označenie („C“ a „A“ ).

 • začiatky zápasov treba dodržiavať pretože nie je žiadna čakacia doba

 • v inom prípade je kontumácia kde mužstvo ktoré sa previní platí oboch rozhodcov.

 • pri piatich kontumáciách je mužstvo zo súťaže vylúčené.

 • na zápas musí nastúpiť min. počet hráčov 5+1.

 • brankára je možné počas zápasu striedať iným brankárom alebo poprípade hráčom ale až po oznámení striedania rozhodcovi buď to kapitánom alebo jeho zástupcom.

 • kamery sa budú používať vždy keď to bude možné ale nemusia byť na každom zápase (z dôvodu nabíjania).

 • záznam bude kontrolovať výlučne jedna osoba a tou je Veronika ako zapisovateľka, časomeračka, trestomeračka a rozhodcom mimo ihriska.

 • kontrolovať sa budú diskutabilné góly alebo vysoké hokejky poprípade hromadné bitky.

 • ak je rozhodca presvedčený že pri danej situácii nedošlo k porušeniu pravidiel ( vys. hokejka ) nie je povinný toto skontrolovať na zázname, ak ale mužstvo trvá na prešetrení záznamu a záznam potvrdí že mal rozhodca pravdu, mužstvo bude potrestané menším trestom 2 min. (zdržovanie hry).

 • toto pravidlo bude platiť pri každej reklamácii zo strany mužstva ak bude reklamovať vys. hokejku a priestupok sa ukáže ako neopodstatnený.

 • pri reklamácii gólu zo strany mužstva ak sa aj nepotvrdí že bol gól dosiahnutý mužstvo sa netrestá ale ak je rozhodca presvedčený že gól nebol nemusí záznam skontrolovať, samozrejme že ak mužstvo bude chcieť prešetriť záznam vyjdeme mu v ústrety.

 • mužstvo môže mať len troch hráčov vo svojom kádre z inej ligy (to zn. extraliga a zohorská liga).

 • našim hráčom sa podmienky hrania v iných súťažiach nezakazujú a nebudú nijak obmedzovaný.

 • hráč musí odohrať minimálne 5 súťažných stretnutí aby mohol nastúpiť na play-off.

 • posledný možný termín prestupov je 3 kolá pred koncom základnej časti.

 • v zimnom období je každé mužstvo ktoré hrá prvý zápas a je nasnežené, prísť pred zápasom skôr a odhrnúť si svoju stranu ihriska a to sa týka tak ako aj Senca tak aj ihriska v Modre.

 • v prípade že tak neučiní bude mužstvu skontumovaný zápas a zaplatí za obidvoch rozhodcov.

 • ak tak neučiní ani jedno mužstvo, odoberú sa body obom a náklady na rozhodcov musia zaplatiť.

 • Hrá sa systémom 4+1 s oranžovou loptičkou, bez čiar (výnimkou je zakázané uvoľnenie).

Ostatné pravidlá platia podľa platných pravidiel Slovenskej hokejbalovej únie.

Upozornenie

9.9.2012 | Nové
Od sezóny 2011/12 sú všetci hráči povinní mať na zápasoch prilbu,
hráči do 17 rokov sú povinný mať na zápasoch prilbu a ochrannú sieťku.
Ihrisko2006/07[26.7.2006]
Činovníci2006/07[26.7.2006]
Hráči2006/07[26.7.2006]
Výstroj2006/07[26.7.2006]
Tresty2006/07[26.7.2006]

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy

26.7.2006

Činovníci

Určenie činovníkov stretnutia

 • Pre každé medzinárodné stretnutie budú určení dvaja rozhodcovia, jeden časomerač a dvaja dohliadatelia trestov, jeden oficiálny zapisovateľ s maximálne dvomi asistentmi a jeden oficiálny hlásateľ. Na šampionátoch ISBHF mužov skupiny "A" a olympijských turnajoch si môže ISBHF vyžiadať bránkového video - rozhodcu.
 • Národné zväzy majú právo používať iný systém rozhodcov v stretnutiach, ktoré úplne spadajú pod ich právomoc.
 • Výklad: Ak je to bez ujmy na plnení povinnosti, máte byť určený iba jeden dohliadateľ trestov. S činovníkmi je nutné jednať zdvorilo vo všetkých prípadoch behom celého súťažného obdobia zo strany všetkých hráčov a funkcionárov mužstiev. Akékoľvek porušenie tohoto pravidla bude oznámené príslušným orgánom.

Dvaja rozhodcovia

 • Rozhodcovia majú celkový dozor nad stretnutím a plnú kontrolu nad činovníkmi stretnutia a hráčmi v behom hry a prerušení; ich rozhodnutia sú vo všetkých sporných rozhodnutiach konečné. Rozhodcovia ostávajú na hracej ploche po skončení každej tretiny, pokiaľ všetci hráči neodišli do šatní.
 • Výklad: Určení rozhodcovia sú oficiálnymi zástupcami príslušného orgánu. Obaja rozhodcovia majú rovnaké práva na celom ihrisku.
 • Všetci rozhodcovia sú oblečení do čiernych nohavíc a oficiálnych dresov. Sú vybavení schválenými píšťalkami a kovovými merítkami o dĺžke 2 m.
 • Výklad: Rozhodcovia nosia zvislo pruhované čierno-biele svetre so znakom rozhodcu na ľavej strane hrude a na otvorených ihriskách nosia čierne baseballové čiapky so znakom. Rovnaké úbory sú predpísané aj pre bránkových rozhodcov.
 • Rozhodcovia prikážu mužstvám byť na hracej ploche v dobe určenej na zahájenie stretnutia a na začiatku každej tretiny. Ak dôjde z nejakej príčiny ku zdržaniu začiatku stretnutia o viac než pätnásť minút alebo k prílišnému zdržaniu pri pokračovaní hry po prestávke medzi tretinami, oznámi rozhodca príslušným orgánom v zápise o stretnutí dôvod zdržania a mužstvo, ktoré zdržanie zavinilo, príp. obidve mužstvá.
 • Rozhodcovia môžu podľa vlastného uváženia premerať akúkoľvek výstroj. Rozhodca preskúma alebo premerá výstroj ktoréhokoľvek hráča, ak je o to požiadaný kapitánom jedného z mužstiev.
 • Pred začiatkom stretnutia rozhodcovia skontrolujú, či určený časomerač, dohliadatelia trestov, zapisovateľ a bránkoví rozhodcovia sú na svojom mieste a presvedčí sa, že časové a signalizačné zariadenie je v poriadku.
 • Je povinnosťou rozhodcov ukladať také tresty aké sú predpísané pravidlami, prerušiť hru pri akýchkoľvek iných porušeniach pravidiel a pri sporých góloch rozhodnúť s konečnou platnosťou. Pri sporných góloch sa môžu rozhodcovia poradiť s bránkovým rozhodcom, než učinia svoje rozhodnutie.
 • Rozhodcovia oznámia zapisovateľovi všetky tresty a za aké priestupky boli tieto tresty uložené.
 • Rozhodcovia oznámia zapisovateľovi meno alebo číslo strelca gólu a hráčov, ktorí na gól prihrali. Na šampionátoch ISBHF mužov skupiny "A" a olympijských turnajoch určí prihrávajúceho hráča zapisovateľ.
 • Rozhodcovia dohliadnu, aby hráči súperiacich mužstiev na trestnej lavici sedeli oddelene, aby sa predišlo sporom.
 • Ak musí jeden rozhodca v priebehu hry náhle opustiť hraciu plochu alebo utrpí zranenie, ktoré mu znemožní plniť jeho povinnosti, druhý rozhodca ihneď preruší hru. Ak však má jedno z mužstiev gólovú príležitosť, vyčká s prerušením hry do skončenia akcie. Ak je zrejmé, že utrpené zranenie rozhodcu je vážne, hra sa preruší ihneď.
 • Ak zabráni nehoda alebo náhle onemocnenie obom určeným rozhodcom dostaviť sa k stretnutiu, dohodnú sa vedúci oboch mužstiev na iných rozhodcoch.
 • Ak sa nemôžu dohodnúť, určí rozhodcov prítomný zástupca príslušného orgánu. Ak sa riadne určení rozhodcovia dostavia v priebehu stretnutia, nahradia ihneď zastupujúcich rozhodcov.
 • Pokiaľ by jeden z určených rozhodcov nebol schopný na poslednú chvíľu nastúpiť alebo ak nemohol pre nevoľnosť alebo nehodu dokončiť stretnutie, má druhý rozhodca právo určiť náhradníka, ak to považuje za nutné.
 • Ihneď po stretnutí si rozhodcovia obstarajú od zapisovateľa zápis o stretnutí. Skontrolujú ho, podpíšu a vrátia zapisovateľovi.
 • Rozhodcovia sú povinný ihneď po skončení stretnutia viesť do zápisu o stretnutí všetky osobné tresty do konca stretnutia, disciplinárne tresty a tresty do konca hry s uvedením všetkých podrobností pre príslušné orgány.

Bránkový rozhodcovia

 • Za každou bránkou je jeden bránkový rozhodca. Bránkoví rozhodcovia nesmú byť členmi žiadneho zo súperiacich mužstiev a v priebehu stretnutia sa nevymieňajú, iba ak po zahájení stretnutia je zrejmé, že jeden z bránkových rozhodcov nie je nestranný alebo z iného dôvodu rozhoduje nespravodlivo; v takomto prípade ho môžu rozhodcovia vymeniť.
 • Bránkoví rozhodcovia sú v priebehu hry umiestnení za bránkami vo vhodných ochranných klietkach, aby nemohli byť vo svojej činnosti rušení. V priebehu hry nemenia svoje bránky.
 • Bránkoví rozhodcovia musia rozhodnúť, či loptička prešla medzi bránovými tyčkami a úplne bránovou čiarou a dať príslušný signál.
 • Pri spornom góle rozhodnú s konečnou platnosťou rozhodcovia. Pred svojím rozhodnutím sa môžu poradiť s bránkovým rozhodcom alebo požiadať o rozhodnutie bránkového video - rozhodcu.

hliadatelia trestov

 • Dohliadateľ trestov (jeden na každej trestnej lavici) je zodpovedný za to, ie sa trestaný hráč (hráči) vráti na hraciu plochu v príslušnom čase po uplynutí svojho trestu (svojich trestov). Oznámi tiež zapisovateľovi, ak hrád opustí trestnú lavicu pred uplynutím svojho trestu. Na otázku oznámi trestanému hráčovi presný čas do konca jeho trestu.

Oficiálny zapisovateľ

 • Pred začiatkom stretnutia obdrží oficiálny zapisovateľ ( ďalej len zapisovateľ) od vedúceho alebo trénera každého z oboch mužstiev zoznam všetkých hráčov, ktorí majú v stretnutí nastúpiť a zahajovaciu zostavu každého mužstva; tieto údaje oznámi pred začiatkom stretnutia vedúcemu alebo trénerovi súperovho mužstva buď osobne alebo prostredníctvom rozhodcov (viď pravidlo 203 - Hráči v dresoch a pravidlo 204 • Zahajovacia zostava).
 • Po stanovení zostáv si zapisovateľ obstará od vedúceho alebo trénera každého mužstva mená kapitána a náhradných kapitánov a napíše písmeno 'C' alebo 'A' k ich menám v zápise o stretnutí. Po skončení stretnutia predloží tieto údaje rozhodcom k podpisu.
 • Zapisovateľ zaznamenáva v zápise o stretnutí dosiahnuté góly, strelcov gólov a hráčov, ktorým boli pripísané k dobré prihrávky na góly a označí v zápise tých hráčov, ktorí v stretnutí skutočne hrali. Takisto zaznamenáva čas, kedy nastúpil do hry náhradný brankár. V zápise o stretnutí uvedie poznámku pri góloch, kedy bol brankár odvolaný z hracej plochy.
 • Zapisovateľ zaznamená v zápise o stretnutí presne všetky tresty uložené rozhodcami, vrátane mien trestaných hráčov potrestaných priestupkov, dĺžky každého trestu a doby, kedy bol každý trest uložený. V zázname trestov tiež uvedie každé priznanie trestného strieľania, meno hráča ktorý trestné strieľanie prevádzal a výsledok trestného strieľania. Overí a zaistí, aby čas odpykávaný všetkými potrestanými hráčmi, bol správne meraný. Zodpovedá za presné oznámenie trestov na svetelnej tabuli po celú dobu hry a upozorní ihneď rozhodcov na každý rozdiel medzi časom zaznamenaným na hodinách a oficiálnym správnym časom; zodpovedá tiež za prevedenie všetkých úprav nariadených rozhodcami.
 • Zapisovateľ dá verejne ohlásiť udelené body za góly a prihrávky a ďalej porušenie pravidiel, pre ktoré bol uložený každý jednotlivý trest. Ak sú súčasne trestaní hráči oboch mužstiev, bude ohlásený najskôr trest hosťujúceho hráča. Rovnakým spôsobom budú tiež ohlásené zmeny súvisiace s priznaním bodov. Zapisovateľ dá tiež ohlásiť, ie ostáva jedna minúta hracieho času do konca prvej a druhej tretiny a dve minúty hracieho času do konca tretej tretiny a predĺženia. Rozhodnutia bránkového video - rozhodcu budú ohlásené buď slovami “Gól bol dosiahnutý v čase..” alebo “Gól nebol dosiahnutý”. Ak nebol gól uznaný, dá ohlásiť dôvod, ktorý mu bol oznámený rozhodcom.
 • Žiadosti o zmenu v priznaní bodu sa vezmú do úvahy iba vtedy, keď ich uplatnil kapitán mužstva pred ukončením stretnutia alebo pred tým, nei rozhodcovia podpísali oficiálny zápis o stretnutí.
 • Poznámka 1: Na šampionátoch ISBHF mužov skupiny A' a olympijských turnajoch zapisovateľ určí hráčov, ktorým budú priznané prihrávky na góly.
 • Poznámka 2: Osobné tresty nebudú uvádzané na časomernom zariadení, ale takto potrestaní hráči budú vopred upozornení a vrátia sa na hraciu plochu pri prvom prerušení hry po skončení svojich trestov.
 • Zapisovateľ upozorní rozhodcu, keď rovnaký hráč dostane v jednom stretnutí druhý väčší trest alebo druhý osobný trest.
 • Zapisovateľ tiež pripraví výtlačok so záznamom gólov, predloží ho na podpis rozhodcom a odošle príslušným orgánom.
 • Domáce ustanovenie: Do odvolania je stanovené, je povinnosť odoslať bezodkladne zápis prislúcha rozhodcom.
 • Rovnaký výklad platí aj pre pravidlo 502 (m) Dvaja rozhodcovia.

Časomerač

 • Časomerač zaznamenáva čas zahájenia a ukončenia každého stretnutia a skutočný čas hry v priebehu stretnutia.
 • Časomerač upozorní rozhodcov na začiatok stretnutia, na začiatok druhej a tretej tretiny a na začiatok každej predĺženej tretiny. Medzi tretinami vymeria päť minútové prestávky, po ktorých rozhodcovia zahája hru. Koniec každej tretiny, každej predĺženej tretiny a koniec stretnutia oznámi časomerač gongom, sirénou alebo píšťalkou. To platí pre ihriská, ktoré nie sú vybavené automatickým signálovým zariadením, alebo v prípade, že automatické signálové zariadenie nefunguje.
 • V prípade sporu o čas rozhodnú s konečnou platnosťou rozhodcovia.
 • Výklad: Ak rozhodcovia zistia, že sa hodiny zastavili, prerušia hru, ak len za predpokladu. že ani jedno z mužstiev nemá gólovú príležitosť. Rozhodcovia spoločne s časomeračom určia dobu, počas ktorej čas stál a vykonajú nevyhnuté úpravy na časomiere. Ak nedokážu ani rozhodcovia ani ostatní činovníci stretnutia odhadnúť túto dobu, hra bude pokračovať s časom, ktorý je na hodinách. Ak hol dosiahnutý gól, keď čas stál, gól sa uzná za predpokladu, že doba stretnutia neuplynula.

Príslušné orgány

 • Pod pojmom “príslušné orgány” alebo “príslušný disciplinárny orgán” sa rozumie v týchto pravidlách bezprostredne riadiaci hokejbalový orgán, do ktorého kompetencie stretnutie spadá.
^ top
Pridať správu
Saki-Eagles (4)
6.1.2018 od 9:00 Turnaj Eagles na ihrisku v Senci
Saki-Eagles (4)
Zdravím ľudia ako to teda vyzerá s novou sezónou?
Saki-Eagles (4)
Sobotu 22.7.2017 o 9:00 trening White Eagles
ved.ligy
včera sme riešili ešte zloženie zápasov a dnes neberie nikto telefon ako mám to vám dať vedieť?
savages
Ak presuvate zapasy, tak by bolo vyborne o tom niekoho informovat, nie vsetci sem chodia kazdy den. Este predvcerom bola dohravka z 12.kola naplanovana na tuto nedelu, zrazu je 21.5. Ked uz nic ine, aspon na facebook by sa to mohlo napisat...
Tono #13
Tak to si musite vyriešiť, meno Behul nieje ani na supiske Leaders (podla pravidiel by nemal platit gol a hrac by nemal dalej hrat na zapase)
Leaders88
17 kolo Leadres. číslo 38 je Miro Behúľ a 15 nie je Pribiš, ale Martin Vannay
Tono #13
Odporúčam tímom Playboy, Bernolákovo skontrolovat si zapis z 17. kola, maju tam nezrovnalosti.
Tono #13
Odporúčam tímu Gladiators skontrolovat si zapis z 16. kola, maju tam nezrovnalosti (dve asistencie #5).
Tono #13
Odporúčam tímom Leaders a Playboy skontrolovat si zapisy z 15. kola, maju tam nezrovnalosti.
ved.ligy
vlado je v amerike ja som chorý a mimo uvidíme či sa mi podarí denisa a jožka bohužial denis píska aj pezinok a preto sa mu musíme prispôsobiť má toho veľa
ved.ligy
bohužiaľ je problém na našej strane a to konkrétne s rozhodcami tak preto dokonca aj budúci týždeň dúfam že už sa podarí aby sa našli aspoň dvaja na pískanie urobíme preto všetko
savages
11.kolo sa preco presuva? Ma to nejaky dovod?
Tono #13
Tréning na ihrisku v Senci nedela 8.1.2017 o 10:00 Diabli Réca, ďakujem
Saki-Eagles (4)
6.1.2017 sa na Seneckom ihrisku uskutoční turnaj Eagles cup od 8:00 približne do 15:00
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 18.12.2016 o 10:00 tréning White Eagles
Tono #13
Kurna tu to zije...
Tono #13
Opravené
Leaders88
Prosím upravte nám logo. toto čo tam pri Leaders je je neplatné a zlé. Dajte to čo sme mali minulú sezónu. Ďakujem
Tono #13
Medzi odkazy je pridaný nový web http://sport.huste.tv/category/hokejbal kde si mozete pozriet zostrihy aj live zápasy, nielen z hokejbalu...
Tono #13
Zdravím všetkých, ak budete mať možnosť nafotiť zo zápasu 3 fotky môžete mi poslať dáme ich na webku k zápasu, ďakujem
Patrik#22
15.9. V nedeľu tréning Skeletons o 10 hod. namiesto 18
EAGLES 6#
11.9. Nedeľa o 10:00 prípravný zápas Eagles vs Pavúci
EAGLES 6#
16.7. Sobota trening eagles od 10:00 do 13:00
EAGLES 6#
White Eagles 9.7. od 10:00 do 13:00 trening , ďakujeme
EAGLES 6#
White Eagles tréningy od cca polky júna každy utorok na ihrisku, čas 18:30 .
Tono #13
Tím Skeletons Senec tréningy vo Štvrtok o 18:00
Tono #13
Ospravedlnujem sa upravoval som cely rozpis a zabudol som dat informaciu o posusnuti na skorsi cas
savages
ak zmenite cas zapasu, tak by ste o tom mohli niekoho informovat, alebo dat o tom aspon informaciu na stranku.
Andy97
Sharks - Zvolen 3:0 na úvod
Tono #13
Z dovodu nesposobilosti ihriska sa vybor rozhodol, ze nedelne zapasy sa odkladaju
Pavuk81
27.12. od 10:00 do 13:00 Vianočný hokejbal v SC, Pavúci a Bulls ... diki
EAGLES 6#
25.12.2015 od 10:00 do 13:00 vianočny hokejbal na ihrisku v sc. Eagles
delli900
* s Hrnciarovcami
delli900
pani 12.12 kedze je ligova prestavka, nedal by niekto s nami pripravny zapas?
EAGLES 6#
White Eagles 13.12 Trening o 10:30 na ihrisku v senci . ďakujeme
savages
Nemam nic proti prelozeniu kola, aj ked reprezentacna prestavka je zaujimavy dovod, ale preco to chceme odohrat v januarovych mrazoch? Celkom dobre pocasie na hokejbal je napriklad v aprili.
Tono #13
ospravedlnujem sa, moja chyba
roy33
Playboy-Savages 3:8
savages
5.kolo savages-playboy 8:3. je to nahodene naopak.
Andy97
Tonco ked sme pri preklepoch jeden mas v mojom mene... :) Sharks 97 :)
Tono #13
4.kolo Devils #23 (0+1); Sharks #20 (2+1)
Tono #13
1. kolo Playboy #10(1+0); Eagles #7(0+1) Leaders #12 (som dal ako 2.kolo) 2. kolo Slávia #35(0+1) Leaders #55(1+0) 3. kolo Orly #18 (1+0) Slávia #15 (1+0)
Tono #13
Rád by som poprosil všetky tímy, aby skontrolovali svoje súpisky a napísali mi, aby sme mohli všetky chybičky opraviť, ďakujem
Tono #13
Prípravný zápas Skeletons - Bernolákovo v sobotu 19.9.2015 o 10:00, ďakujeme
EAGLES 6#
White Eagles ZMENA:TRENINGY ŠTVRTOK o 18:30 a v NEDEĽU o 10:00 do odvolania.
Saki-Eagles (4)
21.6.2015 o 10:00 Tréning (prípravný zápas) White Eagles
EAGLES 6#
14.6.2015 trening White Eagles od 10:30
Tono #13
Volny treningový zápas Skeletons - White Eagles v sobotu 23.5.2015 o 10:30 na ihrisku v Senci...
roy33
Reca Devils trening od 9.4.2015 každý štvrtok od 18:00 hod.
EAGLES 6#
5.4.2015 trening Eagles o 12:30
EAGLES 6#
White Eagles od 15.4.2015 (streda) Tréningy každú stredu od 18:00. ďakujeme
Tono #13
Tréningy Skeletons, každý utorok o 17:00 na ihrisku v Senci, ďakujeme
Tono #13
Facebook-ová stránka Hokejbal Senec sa páči už nám 400 fanúšikom hokejbalu :-)
Tono #13
Tím Slávia Právnik BA budu mať tréning v sobotu 7.2.2015 o 9:00 na ihrisku v SC, ďakujeme (píšem na základe prosby hráčov ich tímu)
Saki-Eagles (4)
Trening White Eagles v sobotu 7.2.2015 o 11:00
Tono #13
Tím Slávia Právnik BA budu mať tréning v sobotu 31.1.2015 o 15:00 na ihrisku v SC, ďakujeme (píšem na základe prosby hráčov ich tímu)
Saki-Eagles (4)
Trening White Eagles v sobotu 31.1.2015 o 13:00
Tono #13
Skeletons Senec - nedeľa 1.2.2015 o 10.00 tréning a prípravný zápas na ihrisku v Senci, ďakujeme
savages
zajtra 26.1. sa hra? vonku je dost pluhavo, nemuseli by sme to silit.
Tono #13
Skeletons Senec - White Eagles sobota 10.1.2015 o 10.00 prípravný zápas na ihrisku v Senci, ďakujeme
roy33
V nedeľu 11.1.2015 od 10:00-12:00 tréning RECA DEVILS!!! Ďakujeme
Saki-Eagles (4)
V sobotu 3.1.2015 o 10:00 tréning White Eagles
Tono #13
Réca Devils - sobota 27.12.2014 - od 14.00 hod do 16.00hod prípravný zápas a tréning na ihrisku v Senci, ďakujeme
PetržalskyDiabol
...sme si pokecali..
Tono #13
Zaujmave by bolo kebysa pisali aj co nedali ;-)
PetržalskyDiabol
inac pre informatiku by sa do zápisu mohol písať strelec rozhodujuceho najazdu
Saki-Eagles (4)
V pondelok 17.11.2014 o 10:00 trening White Eagles
Tono #13
Zdravim, chyba je asi na stranke, bohuzial si to niekto nevsimol skor ako nastala situacia ze to vypadalo na 4 hracov v zapase, sorry
savages
Samozrejme, mohla byt aj chyba v zapise, moze to byt aj chybne na stranke. Pytam sa prave preto, aby sa dali veci na pravu mieru a zaroven sa pytam, ci sa take nieco nekontroluje pred zapasom. Aby sa tomu v buducnosti dalo vyhnut. Lebo ked uz to pravidlo funguje, tak snad nebolo vymyslene iba na to, aby sa liga zbavila watbergu, ale plati na vsetkych.
ved.ligy
...a ešte jedna vec : netreba súdiť mužstvo pokiaľ neviete podrobnosti. Vyjadrenia typu "hrali tam bez problémov štyria hráči" sú zatiaľ nepodložené pokiaľ sa vec nevyrieši
ved.ligy
je to veľmi jednoduché : v zápase môžu nastúpiť maximálne len traja extraligový hráči. tento problém riešime a dáme oficiálne stanovisko obom zúčastneným mužstvám. V prípade porušenia pravidiel vyvodíme z toho dôsledky.
savages
ako je to s tymi tromi extraligistami na zapas? pozeram, ze za leaders hrali bez problemov styria :)
Saki-Eagles (4)
V nedelu 2.11.2014 o 12:30 trening White Eagles
Tono #13
V nedeľu 2.11.2014 o 10:00 treningovy zapas Skeletons - Reca Devils, dakujeme
PetržalskyDiabol
vsetko je raz po prve ;) pani dobra hra
pista
ha ha ha zajace na ranajky??? ty si zajaca este na ranajky nikdy nemal pekne si daj vianocku z medom a kakavko ako vzdy a sup na zapas -DDD
PetržalskyDiabol
v sobotu mam na ranajky zajace"
Andy97
Ahojte. Chcem sa spýtať na ihriská... hrá sa systémom domácich ihrísk ako v minulom roku, alebo sa hrá iba v Senci? Ďakujem za odpoveď
Saki-Eagles (4)
Saki-Eagles (4) V nedeľu 21.9.2014 o 16:45 tréning HBC White Eagles
PetržalskyDiabol
Tonko kedy bude rozlosovanie?
watberg27
Ondro cakaj teraz velky verbalny utok ))) a mam aj tip na osoby..kurz 1,00001 :-)
Ondrej Hrasko
Pani z vedenia SCHBL. Vašim rozhodnutím vyšachovať Watberg zo súťaže ste si dali obrovsky vlastny gol a urobili ste si hanbu. Len ste ukazali že absolutne tomuto športu nerozumiete ale ani neviete o čom tento krasny šport je. Vy si naozaj myslite že kvalita súťaže stúpne tým že kvalitu pošlete preč? alebo ste si mysleli že sa hráči Watbergu porozdeluju do inych klubov. Naucte sa najprv vazit si hracov ktory si nicia zdravie kade tade po Slovensku a chcu hrat vo Vasej lige. Teda vlastne uz nechcu lebo pre Vas su hraci ktory sa tvrdo a tazko vypracovali prekazkou. Radsej hrajte za tym zelenym stolom karty lebo teraz ste spravili 5 krokov spat. Alebo pani Saras ,Tarnai, Goldschit aspol urcite divakom v senci ponuknu obrovsku kvalitu na ihrisku. len tolko
niveika
Chcel by som sa spýtať vedenia Seneckej hokejbalovej ligy na max. počet troch extraligistov a odchovancov zo seneckej ktorý hrajú extraligu. Ako to prospeje lige? Aké výhody to prinesie? Kvôli čomu sa menia tieto pravidlá? Kto zmenu navrhol? Či to bolo schválené výborom alebo iba zástupcami mužstiev. Ďakujem za serióznu odpoveď.
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 14.9.2014 o 12:15 tréning HBC White Eagles
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 7.9.2014 o 12:15 tréning HBC White Eagles
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 24.8.2014 prípravný zápas White Eagles - Pavúci Pezinok o 17:45
Saki-Eagles (4)
Dneska 17.8.2014 tréning White Eagles od 17:45
Bubo17
HAWKS CUP 2014 na ihrisku v Senci 02.08.2014! Od 08:00 do 19:30! Vsetci ste vitani
Bubo17
Surne zhanam jedneho/dvoch rozhodcov na sobotu na celodenny turnaj, za primeranu cenu. Kontakt - 0907 162 501.
Saki-Eagles (4)
Pripravný zapas HBC White Eagles - Hrnčiarovce Gladiator v nedelu 27.7.2014 o 19:00
roy33
Prýpravný zápas Sevages-Reca Devils Nadeľa 20.7. od 9:00 hod.
roy33
Reca začína trénovať v tradičnom čase každý ŠTVRTOK 18:00 !
Saki-Eagles (4)
Prípravný zápas HBC White Eagles - DL Hawks v nede?u (6.7.2014) o 11:00 do 13:00
AndySZ
Dobry den, videl som ze na ihrisku je moznost hrat aj inline hokej, hrava sa tam amatersky alebo rekreacne vo volno case takyto INLIne ? Pripadne mal by niekto zaujem s hokejbalistov spravit nejaky rekreacny klub kde by sme si raz do tyzdna zahrali INLINE ? Dakujem (szabo.andrej@gmail.com)
Bubo17
Na ihrisku v Senci pripravny zapas White Eagles vs. Hawks v nedelu 22.06. o 10:00.
PetržalskyDiabol
viete co je dopisany otaznik? joker moze ist do pi..
Adam
Fotky zo zapasu o tretie miesto: http://on.fb.me/1oGBm5E
ved.ligy
NIKA - chalani klud, hrac, resp. brankar bol riadne prihlaseny a zaregistrovany do ligy vcas a dany na hracsku supisku, do zapisu som ho nenapisala preto, lebo som nevedela jeho cislo a nebol ani na zapase. Ked nastupil na zapas, tak az potom som ho napisala do ZAPISU aj s jeho cislom a to bolo na zaciatku play off. Takze o ziadny nelegalny start sa nejdena :)
PetržalskyDiabol
je to brankar a riadne sme ho zaregisrovali tesne pred uzavierkou.... kvoli "zraneniu" nastupil az v play-off a preto bol asi dopisany na supisku neskor... ale tonko vidim ze ty nas nemas rad, nabuduce asi pritvrdime