Diabli RécaGladiators HrnčiarovceLeaders SenecSlávia Právnik BratislavaWhite Eagles

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy

9.9.2012

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy 2012/13

Povinnosti mužstiev a jednotlivých hráčov mužstiev

 • hráč je povinný byť vždy ustrojený na zápas a to nasledovne:
  - musí mať prilbu, hokejové alebo hokejbalové rukavice, dres s číslom, hokejové alebo hokejbalové chrániče
  na nohy, kde sú kryté aj kolená hráča, výnimku tvoria len hráči ktorý majú lekárske potvrdenie, že nemôžu ochranu na kolená používať a takýto hráči musia používať hádzanárske chrániče na kolená, hokejové alebo hokejbalové gate poprípade ak si mužstvo urobí dresy môžu používať k tomu urobené krátke gate ale musí to byť k dresom a len jednej farby (žiadne krátke trenky alebo skrátené gate) a hokejbalové štulpne (hráč musí mať 1 pár rovnakej farby, ale celý tím nemusí mať rovnakej farby).

 • Kapitán a asistent musia mať na dresoch označenie („C“ a „A“ ).

 • začiatky zápasov treba dodržiavať pretože nie je žiadna čakacia doba

 • v inom prípade je kontumácia kde mužstvo ktoré sa previní platí oboch rozhodcov.

 • pri piatich kontumáciách je mužstvo zo súťaže vylúčené.

 • na zápas musí nastúpiť min. počet hráčov 5+1.

 • brankára je možné počas zápasu striedať iným brankárom alebo poprípade hráčom ale až po oznámení striedania rozhodcovi buď to kapitánom alebo jeho zástupcom.

 • kamery sa budú používať vždy keď to bude možné ale nemusia byť na každom zápase (z dôvodu nabíjania).

 • záznam bude kontrolovať výlučne jedna osoba a tou je Veronika ako zapisovateľka, časomeračka, trestomeračka a rozhodcom mimo ihriska.

 • kontrolovať sa budú diskutabilné góly alebo vysoké hokejky poprípade hromadné bitky.

 • ak je rozhodca presvedčený že pri danej situácii nedošlo k porušeniu pravidiel ( vys. hokejka ) nie je povinný toto skontrolovať na zázname, ak ale mužstvo trvá na prešetrení záznamu a záznam potvrdí že mal rozhodca pravdu, mužstvo bude potrestané menším trestom 2 min. (zdržovanie hry).

 • toto pravidlo bude platiť pri každej reklamácii zo strany mužstva ak bude reklamovať vys. hokejku a priestupok sa ukáže ako neopodstatnený.

 • pri reklamácii gólu zo strany mužstva ak sa aj nepotvrdí že bol gól dosiahnutý mužstvo sa netrestá ale ak je rozhodca presvedčený že gól nebol nemusí záznam skontrolovať, samozrejme že ak mužstvo bude chcieť prešetriť záznam vyjdeme mu v ústrety.

 • mužstvo môže mať len troch hráčov vo svojom kádre z inej ligy (to zn. extraliga a zohorská liga).

 • našim hráčom sa podmienky hrania v iných súťažiach nezakazujú a nebudú nijak obmedzovaný.

 • hráč musí odohrať minimálne 5 súťažných stretnutí aby mohol nastúpiť na play-off.

 • posledný možný termín prestupov je 3 kolá pred koncom základnej časti.

 • v zimnom období je každé mužstvo ktoré hrá prvý zápas a je nasnežené, prísť pred zápasom skôr a odhrnúť si svoju stranu ihriska a to sa týka tak ako aj Senca tak aj ihriska v Modre.

 • v prípade že tak neučiní bude mužstvu skontumovaný zápas a zaplatí za obidvoch rozhodcov.

 • ak tak neučiní ani jedno mužstvo, odoberú sa body obom a náklady na rozhodcov musia zaplatiť.

 • Hrá sa systémom 4+1 s oranžovou loptičkou, bez čiar (výnimkou je zakázané uvoľnenie).

Ostatné pravidlá platia podľa platných pravidiel Slovenskej hokejbalovej únie.

Upozornenie

9.9.2012 | Nové
Od sezóny 2011/12 sú všetci hráči povinní mať na zápasoch prilbu,
hráči do 17 rokov sú povinný mať na zápasoch prilbu a ochrannú sieťku.
Ihrisko2006/07[26.7.2006]
Činovníci2006/07[26.7.2006]
Hráči2006/07[26.7.2006]
Výstroj2006/07[26.7.2006]
Tresty2006/07[26.7.2006]

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy

26.7.2006

Hráči

Zloženie mužstiev

 • Mužstvo nesmie mať na hracej ploche v priebehu hry viac, než šesť hráčov. Týchto šesť hráčov sa nazýva: brankár, pravý obranca, ľavý obranca, stredný útočník, pravé krídlo a ľavé krídlo.
 • Ak má mužstvo na hracej ploche kedykoľvek v priebehu hry viac než šesť hráčov alebo viac hráčov, než je oprávnené mať v dôsledku trestov, uloží sa menší trest pre hráčsku lavicu.
 • Výklad: Národné zväzy majú právo používať herný systém 4+1 v stretnutiach, spadajúcich do ich kompetencie. Okrem toho je možné použiť tento systém vo vybraných súťažiach ISBHF.

Kapitán mužstva

 • Každé mužstvo menuje kapitána a najviac dvoch náhradných kapitánov. Len kapitán alebo náhradný kapitán majú právo na hracej ploche hovoriť s rozhodcom o otázkach týkajúcich sa výkladu pravidiel, ktoré môžu vzniknúť v priebehu stretnutia. Iba kapitán alebo náhradný kapitán, ak nie sú na hracej ploche, môže opustiť hráčsku lavicu a ísť za rozhodcom , ak ich k tomu vyzval. Ak kapitán alebo náhradný kapitán opustí hráčsku lavicu a ide za rozhodcom bez toho, že by bol k tomu vyzvaný, mužstvo bude potrestané menším trestom pre hráčsku lavicu. Ak je kapitán a náhradný kapitán na hracej ploche súčasne, môže s rozhodcom hovoriť iba kapitán.
 • Ak opustí hráčsku lavicu iný hráč než kapitán alebo náhradný kapitán a protestuje alebo intervenuje z akéhokoľvek dôvodu u rozhodcov, dostane osobný trest dodatkom k menšiemu trestu, podľa pravidla hrubé chovanie.
 • Sťažnosť na trest NIE JE MOŽNÉ považovať za záležitosť "týkajúcu sa výkladu pravidiel" a kapitán alebo náhradný kapitán alebo iný hráč, ktorý sa takto sťažuje, dostane menší trest podľa pravidla hrubé chovanie. Kapitán musí byť označený písmenom "C" a náhradný kapitán písmenom "A", nápadne umiestneným na prednej strane dresu. Písmená musia byť farebne odlíšené od dresu a približne 8 cm vysoké.
 • Ak nie sú takto označení, práva podľa tohto odstavca sa im nepriznávajú
 • Rozhodca a zapisovateľ musia byť pred každým stretnutím zoznámení s menami a číslami kapitána a náhradných kapitánov
 • Brankárovi, hrajúcemu trénerovi alebo hrajúcemu vedúcemu mužstva, nie je dovolené vykonávať funkciu kapitána alebo náhradného kapitána, ani nie sú oprávnení využívať ich práva.

Hráči v dresoch

 • Bez písomného povolenia
  • ISBHF, pokiaľ ide o súťaže ISBHF, alebo
  • Národných hokejbalových zväzov, pokiaľ ide o mužstvá v ich právomoci
  Nesmie byť na oblečení hráčov žiadna reklama alebo obchodná značka s výnimkou tých, ktoré stanovujú tieto pravidlá.
 • Reklama a obchodná značka môže byť umiestnená na oblečení hráčov za predpokladu, že ich špecifikácia bola schválená a bolo dané povolenie, ako je uvedené vyššie.
 • Na začiatku stretnutia urobí vedúci alebo tréner každého mužstva zoznam hráčov a brankárov, ktorí budú hrať v stretnutí. Je dovolené mať maximálne 20 hráčov a 2 brankárov.
 • Každý hráč ma na zadnej strane dresu svoje číslo 20-25 cm vysoké. Pre hráčov je vymedzené, že ich číslo bude mať maximálne dve číslice.
 • Všetci hráči mužstva musia mať jednotnú farbu prilieb (s výnimkou brankára), dresov, nohavíc a pančúch. Základná farba musí pokrývať približne 80% každej časti oblečenia (okrem čísla a mena).
  Hráčom, ktorí nespĺňajú toto ustanovenie, nebude dovolené zúčastniť sa hry.
  Na rozdiel od vyššie uvedeného bude brankárovi dovolené mať prilbu inej farby než zbytok mužstva.
 • Výklad: Dresy musia byť s dlhými rukávmi, nohavice môžu byť dlhé alebo skrátené, ale nie kombinácia oboch. Všetci hráči VRÁTANE BRANKÁRA musia mať ROVNAKÝ DRES a rovnakú farbu nohavíc, rovnaká farba pančúch sa vyžaduje, ak majú hráči skrátene nohavice.
 • Zoznam s menami a číslami všetkých hráčov a brankárov určených ku stretnutiu, musí byť odovzdaný pred stretnutím rozhodcovi alebo zapisovateľovi a po zahájení stretnutia nie je dovolené prevádzať v zozname žiadne zmeny ani dodatky.
 • Výklad:Keď hráč, neuvedený v zápise o stretnutí obdrží trest, je tento hráč poslaný na zbytok stretnutia do šatne a trest odpyká jeho spoluhráč.
 • Mená hráčov môžu byť menené v zápise o stretnutí kedykoľvek do začiatku stretnutia.
 • Každé mužstvo môže mať na hracej ploche vždy len jedného brankára. Brankár môže byť odvolaný a nahradený iným hráčom. Tento náhradný hráč však nemá práva brankára.
 • Každé mužstvo je povinné mať na hráčskej lavici alebo na sedadle vedľa nej náhradného brankára, ktorý musí byť stále v plnej výstroji a pripravený ku hre.
 • Poznámka: Tento článok si môžu národné zväzy upraviť pre stretnutia spadajúce do ich kompetencie.
 • Náhradný brankár smie vstúpiť do hry kedykoľvek behom prerušenia hry, ale nie je mu dovolené žiadne rozcvičenie (pravidlo - Striedanie hráčov)
 • Žiadny z hráčov uvedených v zozname pre stanovené stretnutie nemá právo nosiť brankársku výzbroj, s výnimkou prípadu, že obaja brankári nie sú schopní hry.
 • V každom stretnutí, kde sú podľa mienky rozhodcu farby dresov súperiacich mužstiev tak podobné, že by mohli zmýliť rozhodcu, je povinnosťou domáceho mužstva vymeniť si dresy, pokiaľ to rozhodca nariadi.
 • Poznámka: Národné zväzy majú právo vydať vlastné smernice, pokiaľ ide o farby dresov a počet hráčov v jednotlivých súťažiach.
 • Výklad: Pokiaľ nie je stanovené inak, domáce mužstvo nastupuje ku stretnutiu v bielom alebo inom svetlom drese a hosťujúce mužstvo v tmavom drese.
 • Pokiaľ nie je v priebehu stretnutia schopné poslať na hraciu plochu z dôvodu trestov, zranení a pod. taký počet hráčov, ako to vyžadujú tieto pravidlá, rozhodcovia nemajú inú možnosť než stretnutie ukončiť a prípad ohlásiť príslušným orgánom k ďalšiemu šetreniu.

Zahajovacia zostava

 • Pred začiatkom stretnutia je vedúci alebo tréner hosťujúceho mužstva povinný na žiadosť rozhodcu vymenovať rozhodcovi, alebo zapisovateľovi zahajovaciu zostavu. Kedykoľvek v priebehu stretnutia, ak o to požiada rozhodca kapitána, musí hosťujúce mužstvo postaviť na hraciu plochu hrajúcu zostavu a bez meškania začať hrať
 • Poznámka: Pokiaľ nebolo v súťaži stanovené meno domáceho mužstva, rozhodnú súperiace mužstvá vzájomnou dohodou o tom, kto má byť považovaný za domáce mužstvo; voľba sa prevedie vyhodením mince alebo podobným spôsobom.
 • Výklad: Mužstvo musí mať po celú dobu na hracej ploche správny počet hráčov. Mužstvo nesmie zahájiť stretnutie ani jednotlivé tretiny s menej než brankárom a 5 hráčmi v poli alebo 6 hráčmi v poli bez brankára (hrať bez brankára je možné). Pokiaľ mužstvo odmieta alebo zdržuje postavenie správneho počtu hráčov na hraciu plochu, bude mu uložený menší trest pre hráčsku lavicu.
 • Hrajúca zostava je akákoľvek zostava jedného alebo druhého mužstva, ktorú je tréner povinný poslať na hraciu plochu, pokiaľ o to žiada rozhodca.
 • Vedúci alebo tréner domáceho mužstva zoznámený pred začiatkom stretnutia zapisovateľom alebo rozhodcom so zahajovacou zostavou hosťujúceho mužstva, menuje zahajovaciu zostavu domáceho mužstva a zapisovateľ alebo rozhodca s ňou zoznámi trénera hosťujúceho mužstva.
 • V zahajovacej zostave jedného ani druhého mužstva, ak bola oznámená rozhodcovi alebo zapisovateľovi, ani v hrajúcej zostave na hracej ploche nesmie byť uskutočnená žiadna zmena, pokiaľ hra nebola skutočne zahájená. Za porušenie tohoto pravidla sa uloží previnenému mužstvu menší trest pre hráčsku lavicu; pri zmene v zahajovacej zostave sa uloží trest len v prípade, že takéto porušenie pravidla ohlási kapitán súperovho mužstva rozhodcovi pred druhým vhadzovaním v prvej tretine.
 • Po prerušení hry je hosťujúce mužstvo povinné postaviť na hraciu plochu bez omeškania hraciu zostavu pripravenú ku hre a do znovuzahájenia hry nesmie previesť žiadnu zmenu. Domáce mužstvo potom môže postaviť hráčov, ktorých si praje, bez toho, že by tým došlo k zdržaniu hry.
  Pokiaľ jedno či druhé mužstvo pri zmene zostavy nadmerne zdržuje hru, rozhodca nariadi previnilému družstvu, alebo obidvom mužstvám, aby okamžite zaujali svoje postavenia a nedovolí žiadnu zmenu zostavy.
 • Poznámka: Pre výklad tohoto pravidla sa považuje za zmenu zostavy striedanie jedného alebo viacerých hráčov.

Striedanie hráčov

 • Hráči z hráčskej lavice sa môžu striedať kedykoľvek za predpokladu, že striedanie sa uskutoční v priestore ohraničenom dĺžkou hráčskej lavice a tromi metrami od mantinelu smerom do ihriska a hráči budú mimo hru.
 • Brankár smie byť vystriedaný iným hráčom kedykoľvek za podmienok uvedených v tomto pravidle.
 • Poznámka 1: Ak brankár opustí svoje bránkovisko a odíde ku svojej hráčskej lavici, aby bol vystriedaný iným hráčom, zadný rozhodca zodpovedá za to, že striedajúci hráč z lavice nevstúpi predčasne (t.j. skôr, než je brankár 3 m od svojej hráčskej lavice). Pri predčasnom vystriedaní rozhodca ihneď preruší písknutím hru. Ak však má loptičku v držaní neprevinilé mužstvo, vyčká s prerušením hry do doby, až sa loptičky zmocní súper. Mužstvu, ktoré predčasne vystriedalo, sa neuloží žiadny trest, ale nasledujúce vhadzovanie sa uskutoční na bode vhadzovania uprostred ihriska.
  Rozhodca požiada, aby hlásateľ miestneho rozhlasu oznámil: "Hra bola prerušená pre predčasný vstup hráča z hráčskej lavice".
 • Poznámka 2: Pokiaľ v priebehu striedania hráč vstupujúci do hry zahrá loptičku hokejkou, obuvou či rukami, alebo zastaví, či inak sa fyzicky dotkne protihráča, zatiaľ čo odchádzajúci hráč je ešte na hracej ploche, bude uložený trest za priestupok "príliš mnoho hráčov na hracej ploche".
  Ak je v priebehu striedania hráč vstupujúci do hry alebo hráč odchádzajúci z hry zasiahnutý loptičkou náhodne, hra sa nepreruší a trest sa neuloží.
 • Poznámka 3: Brankárovi sa nedovoľuje, aby pri prerušení hry odišiel na svoju hráčsku lavicu, s výnimkou toho, že je striedaný , alebo pri oddychovom čase. Za porušenie tohoto pravidla sa uloží brankárovi menší trest.
 • Pokiaľ v posledných dvoch minútach stretnutia má byť uložený menší trest pre hráčsku lavicu za úmyselné chybné striedanie (príliš mnoho hráčov na hracej ploche), bude proti previnilému mužstvu nariadené trestné strieľanie. Menší trest pre hráčsku lavicu sa neuloží (pravidlo "Trestné strieľanie")
 • Hráč, ktorý si odpykáva trest na trestnej lavici a po uplynutí svojho trestu má byť vystriedaný, musí ihneď odísť cez hraciu plochu ku hráčskej lavici a byť u nej skôr, než môže byť striedanie prevedené.
  Za porušenie tohoto pravidla sa uloží menší trest pre hráčsku lavicu.
 • Ak došlo ku vystriedaniu brankára v priebehu prerušenia hry, smie brankár, ktorý opustil hru, znovu vstúpiť do hry až pri ďalšom prerušení hry.
  Náhradný brankár nemá právo na rozcvičenie. Za porušenie tohoto pravidla sa uloží menší trest brankárovi, ktorý sa vrátil neoprávnene do hry.
 • Pri striedaní hráčov pri prerušenej hre zaujmú rozhodcovia postavenie pre nasledujúce vhadzovanie. Rozhodca potom umožní hosťujúcemu mužstvu, aby v päť sekundovom intervale vystriedalo. Po uplynutí tohoto intervalu rozhodca vzpaží jednu ruku, čím oznámi, že hosťujúce mužstvo už nemôže vystriedať žiadneho hráča. Vzpažením ruky (na dobu päť sekúnd) súčasne dovoľuje vystriedať hráčov domácemu mužstvu. Po skončení tohoto päť sekundového intervalu rozhodca pripaží a tým sa možnosť na vystriedanie hráčov domáceho mužstva skončila.
  Pokiaľ sa mužstvo pokúsi po uplynutí tohoto intervalu ešte striedať hráča-(ov), rozhodca ho (ich) pošle na hráčsku lavicu. Akýkoľvek následný pokus o vystriedanie sa potrestá menším trestom pre hráčsku lavicu. Za striedanie sa považuje striedanie jedného až šiestich hráčov. Striedanie jedného hráča je podľa týchto pravidiel považované za striedanie.
 • Výklad:
  • Toto pravidlo sa používa najmä v situáciách, kedy hosťujúce mužstvo zdržiava striedanie svojich hráčov v nádeji, že domáce mužstvo vystrieda svojich hráčov ako prvé a tým hosťujúce mužstvo získa možnosť prispôsobiť svoju zostavu súperovi. V takomto prípade bude rozhodca striktne dodržiavať päť sekundový interval na striedanie. Hráčov, ktorí sú pri uplynutí tohoto intervalu ešte v pozícií nad mantinelom, však nechá dostriedať.
  • Keď obidve mužstvá striedajú rýchlo alebo keď sa tréneri snažia vystriedať svojich hráčov bez úmyslu zdržiavať, rozhodca môže povoliť niekoľko málo sekúnd naviac na dostriedanie.
  • Pri prerušení hry by sa mal rozhodca pozrieť na hráčsku lavicu hosťujúceho mužstva a ak tam nevidí žiadny náznak striedania, odpočíta interval a vzpaží ruku. Potom zopakuje tento postup voči domácemu mužstvu. Rozhodca musí mať cit pre hru, aby správne posúdil, či sa bude striedať alebo nie.
  • Pokiaľ mužstvo skúša striedať po povolenom čase, rozhodca hráčov pošle späť. Pred uložením trestu ide za trénerom a mužstvo varuje.
 • Po vstrelení gólu rozhodca použije rovnaký postup ako pri akomkoľvek inom prerušení hry.

Zranení hráči

 • Ak je ktorýkoľvek hráč, okrem brankára, zranený alebo nútený opustiť hraciu plochu v priebehu hry, môže z hry odísť a byť nahradený náhradníkom, avšak hra musí pokračovať bez toho, že mužstvá opustia hraciu plochu.
 • Pokiaľ brankár utrpí zranenie alebo má zdravotné problémy, musí byť schopný ihneď pokračovať v hre, alebo musí byť nahradený náhradným brankárom a rozhodca nepovolí žiadne zdržanie hry preto, aby umožnil zranenému, či indisponovanému brankárovi pokračovať v hre.
 • Ak sú obaja brankári mužstva neschopní hry, má mužstvo desať minút k príprave, oblečeniu a rozcvičeniu iného hráča v drese, aby pôsobil ako brankár. V tomto prípade sa ani jeden z oboch riadnych brankárov nesmie vrátiť do hry.
  Náhradnému brankárovi sa nepovoľuje rozcvičenie.
 • Výklad:
  • Ak je brankár zranený a ide ku hráčskej lavici, musí byť vystriedaný. Ak sa chce v rovnakej dobe vrátiť späť do bránky, bude potrestaný menším trestom.
  • Rozhodca by mal hru prerušiť okamžite, ak je brankár zasiahnutý do tváre alebo do hlavy, hlavne tvrdou strelou.
  • Ak hráč, nahrádzajúci zraneného (ných) brankára (ov) je oblečený a pripravený ku hre skôr než uplynie 10 minút, zbytok času (do 10 minút) môže použiť pre rozcvičenie. Akonáhle tento hráč zaujme miesto brankára, ani jeden z riadnych brankárov sa nesmie vrátiť do hry. Rozhodca si preto najskôr overí u mužstva, či je riadny brankár schopný vrátiť sa do hry. Keď mužstvo oznámi "nie", vtedy sa začína desaťminútová lehota na striedanie.
 • Pre náhradného brankára platia obvyklé pravidlá stanovené pre brankárov a prislúchajú im rovnaké výhody.
 • Pokiaľ je zranený trestaný hráč, môže odísť do šatne a nemusí si sadnúť na trestnú lavicu. Ak by bol zranenému hráčovi uložený menší trest, väčší trest alebo trest do konca hry, potrestané mužstvo pošle hneď na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká trest bez vystriedania, s výnimkou potrestaného hráča, ktorý bol zranený. Za porušenie tohto pravidla sa uloží previnilému mužstvu menší trest pre hráčsku lavicu.
  Trestaný hráč, ktorý bol zranený a na trestnej lavici je zastúpený náhradníkom, sa smie vrátiť do hry, až vyprší jeho trest.
 • Výklad: Ak sa vráti zranený potrestaný hráč pred uplynutím svojho trestu, pri najbližšom prerušení hry ide na trestnú lavicu odpykať si zbytok trestu.
 • Za zraneného hráča potrestaného osobným trestom nie je vyžadovaný náhradník na trestnej lavici. Ak sa vráti taký hráč do hry pred uplynutím svojho trestu, bude potrestaný menším trestom naviac.
 • Pokiaľ je hráč zranený tak, že nemôže pokračovať v hre ani odísť na svoju hráčsku lavicu, hra sa nepreruší pokiaľ mužstvo zraneného hráča nezíska loptičku. Ak má mužstvo v čase zranenia svojho hráča loptičku vo svojom držaní, hra sa preruší ihneď, s výnimkou keď má mužstvo gólovú príležitosť.
 • Poznámka 1: Ak je zrejmé, že hráč utrpel vážne zranenie, smie rozhodca prerušiť hru ihneď.
 • Poznámka 2: Ak je hra prerušená z dôvodu zranenia hráča (okrem brankára), zranený hráč musí opustiť hraciu plochu a nesmie sa do hry vrátiť v tom istom prerušení hry. Keď hráč odmietne a chce pokračovať v hre, potrestá sa menším trestom za zdržiavanie hry.
^ top
Pridať správu
Saki-Eagles (4)
6.1.2018 od 9:00 Turnaj Eagles na ihrisku v Senci
Saki-Eagles (4)
Zdravím ľudia ako to teda vyzerá s novou sezónou?
Saki-Eagles (4)
Sobotu 22.7.2017 o 9:00 trening White Eagles
ved.ligy
včera sme riešili ešte zloženie zápasov a dnes neberie nikto telefon ako mám to vám dať vedieť?
savages
Ak presuvate zapasy, tak by bolo vyborne o tom niekoho informovat, nie vsetci sem chodia kazdy den. Este predvcerom bola dohravka z 12.kola naplanovana na tuto nedelu, zrazu je 21.5. Ked uz nic ine, aspon na facebook by sa to mohlo napisat...
Tono #13
Tak to si musite vyriešiť, meno Behul nieje ani na supiske Leaders (podla pravidiel by nemal platit gol a hrac by nemal dalej hrat na zapase)
Leaders88
17 kolo Leadres. číslo 38 je Miro Behúľ a 15 nie je Pribiš, ale Martin Vannay
Tono #13
Odporúčam tímom Playboy, Bernolákovo skontrolovat si zapis z 17. kola, maju tam nezrovnalosti.
Tono #13
Odporúčam tímu Gladiators skontrolovat si zapis z 16. kola, maju tam nezrovnalosti (dve asistencie #5).
Tono #13
Odporúčam tímom Leaders a Playboy skontrolovat si zapisy z 15. kola, maju tam nezrovnalosti.
ved.ligy
vlado je v amerike ja som chorý a mimo uvidíme či sa mi podarí denisa a jožka bohužial denis píska aj pezinok a preto sa mu musíme prispôsobiť má toho veľa
ved.ligy
bohužiaľ je problém na našej strane a to konkrétne s rozhodcami tak preto dokonca aj budúci týždeň dúfam že už sa podarí aby sa našli aspoň dvaja na pískanie urobíme preto všetko
savages
11.kolo sa preco presuva? Ma to nejaky dovod?
Tono #13
Tréning na ihrisku v Senci nedela 8.1.2017 o 10:00 Diabli Réca, ďakujem
Saki-Eagles (4)
6.1.2017 sa na Seneckom ihrisku uskutoční turnaj Eagles cup od 8:00 približne do 15:00
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 18.12.2016 o 10:00 tréning White Eagles
Tono #13
Kurna tu to zije...
Tono #13
Opravené
Leaders88
Prosím upravte nám logo. toto čo tam pri Leaders je je neplatné a zlé. Dajte to čo sme mali minulú sezónu. Ďakujem
Tono #13
Medzi odkazy je pridaný nový web http://sport.huste.tv/category/hokejbal kde si mozete pozriet zostrihy aj live zápasy, nielen z hokejbalu...
Tono #13
Zdravím všetkých, ak budete mať možnosť nafotiť zo zápasu 3 fotky môžete mi poslať dáme ich na webku k zápasu, ďakujem
Patrik#22
15.9. V nedeľu tréning Skeletons o 10 hod. namiesto 18
EAGLES 6#
11.9. Nedeľa o 10:00 prípravný zápas Eagles vs Pavúci
EAGLES 6#
16.7. Sobota trening eagles od 10:00 do 13:00
EAGLES 6#
White Eagles 9.7. od 10:00 do 13:00 trening , ďakujeme
EAGLES 6#
White Eagles tréningy od cca polky júna každy utorok na ihrisku, čas 18:30 .
Tono #13
Tím Skeletons Senec tréningy vo Štvrtok o 18:00
Tono #13
Ospravedlnujem sa upravoval som cely rozpis a zabudol som dat informaciu o posusnuti na skorsi cas
savages
ak zmenite cas zapasu, tak by ste o tom mohli niekoho informovat, alebo dat o tom aspon informaciu na stranku.
Andy97
Sharks - Zvolen 3:0 na úvod
Tono #13
Z dovodu nesposobilosti ihriska sa vybor rozhodol, ze nedelne zapasy sa odkladaju
Pavuk81
27.12. od 10:00 do 13:00 Vianočný hokejbal v SC, Pavúci a Bulls ... diki
EAGLES 6#
25.12.2015 od 10:00 do 13:00 vianočny hokejbal na ihrisku v sc. Eagles
delli900
* s Hrnciarovcami
delli900
pani 12.12 kedze je ligova prestavka, nedal by niekto s nami pripravny zapas?
EAGLES 6#
White Eagles 13.12 Trening o 10:30 na ihrisku v senci . ďakujeme
savages
Nemam nic proti prelozeniu kola, aj ked reprezentacna prestavka je zaujimavy dovod, ale preco to chceme odohrat v januarovych mrazoch? Celkom dobre pocasie na hokejbal je napriklad v aprili.
Tono #13
ospravedlnujem sa, moja chyba
roy33
Playboy-Savages 3:8
savages
5.kolo savages-playboy 8:3. je to nahodene naopak.
Andy97
Tonco ked sme pri preklepoch jeden mas v mojom mene... :) Sharks 97 :)
Tono #13
4.kolo Devils #23 (0+1); Sharks #20 (2+1)
Tono #13
1. kolo Playboy #10(1+0); Eagles #7(0+1) Leaders #12 (som dal ako 2.kolo) 2. kolo Slávia #35(0+1) Leaders #55(1+0) 3. kolo Orly #18 (1+0) Slávia #15 (1+0)
Tono #13
Rád by som poprosil všetky tímy, aby skontrolovali svoje súpisky a napísali mi, aby sme mohli všetky chybičky opraviť, ďakujem
Tono #13
Prípravný zápas Skeletons - Bernolákovo v sobotu 19.9.2015 o 10:00, ďakujeme
EAGLES 6#
White Eagles ZMENA:TRENINGY ŠTVRTOK o 18:30 a v NEDEĽU o 10:00 do odvolania.
Saki-Eagles (4)
21.6.2015 o 10:00 Tréning (prípravný zápas) White Eagles
EAGLES 6#
14.6.2015 trening White Eagles od 10:30
Tono #13
Volny treningový zápas Skeletons - White Eagles v sobotu 23.5.2015 o 10:30 na ihrisku v Senci...
roy33
Reca Devils trening od 9.4.2015 každý štvrtok od 18:00 hod.
EAGLES 6#
5.4.2015 trening Eagles o 12:30
EAGLES 6#
White Eagles od 15.4.2015 (streda) Tréningy každú stredu od 18:00. ďakujeme
Tono #13
Tréningy Skeletons, každý utorok o 17:00 na ihrisku v Senci, ďakujeme
Tono #13
Facebook-ová stránka Hokejbal Senec sa páči už nám 400 fanúšikom hokejbalu :-)
Tono #13
Tím Slávia Právnik BA budu mať tréning v sobotu 7.2.2015 o 9:00 na ihrisku v SC, ďakujeme (píšem na základe prosby hráčov ich tímu)
Saki-Eagles (4)
Trening White Eagles v sobotu 7.2.2015 o 11:00
Tono #13
Tím Slávia Právnik BA budu mať tréning v sobotu 31.1.2015 o 15:00 na ihrisku v SC, ďakujeme (píšem na základe prosby hráčov ich tímu)
Saki-Eagles (4)
Trening White Eagles v sobotu 31.1.2015 o 13:00
Tono #13
Skeletons Senec - nedeľa 1.2.2015 o 10.00 tréning a prípravný zápas na ihrisku v Senci, ďakujeme
savages
zajtra 26.1. sa hra? vonku je dost pluhavo, nemuseli by sme to silit.
Tono #13
Skeletons Senec - White Eagles sobota 10.1.2015 o 10.00 prípravný zápas na ihrisku v Senci, ďakujeme
roy33
V nedeľu 11.1.2015 od 10:00-12:00 tréning RECA DEVILS!!! Ďakujeme
Saki-Eagles (4)
V sobotu 3.1.2015 o 10:00 tréning White Eagles
Tono #13
Réca Devils - sobota 27.12.2014 - od 14.00 hod do 16.00hod prípravný zápas a tréning na ihrisku v Senci, ďakujeme
PetržalskyDiabol
...sme si pokecali..
Tono #13
Zaujmave by bolo kebysa pisali aj co nedali ;-)
PetržalskyDiabol
inac pre informatiku by sa do zápisu mohol písať strelec rozhodujuceho najazdu
Saki-Eagles (4)
V pondelok 17.11.2014 o 10:00 trening White Eagles
Tono #13
Zdravim, chyba je asi na stranke, bohuzial si to niekto nevsimol skor ako nastala situacia ze to vypadalo na 4 hracov v zapase, sorry
savages
Samozrejme, mohla byt aj chyba v zapise, moze to byt aj chybne na stranke. Pytam sa prave preto, aby sa dali veci na pravu mieru a zaroven sa pytam, ci sa take nieco nekontroluje pred zapasom. Aby sa tomu v buducnosti dalo vyhnut. Lebo ked uz to pravidlo funguje, tak snad nebolo vymyslene iba na to, aby sa liga zbavila watbergu, ale plati na vsetkych.
ved.ligy
...a ešte jedna vec : netreba súdiť mužstvo pokiaľ neviete podrobnosti. Vyjadrenia typu "hrali tam bez problémov štyria hráči" sú zatiaľ nepodložené pokiaľ sa vec nevyrieši
ved.ligy
je to veľmi jednoduché : v zápase môžu nastúpiť maximálne len traja extraligový hráči. tento problém riešime a dáme oficiálne stanovisko obom zúčastneným mužstvám. V prípade porušenia pravidiel vyvodíme z toho dôsledky.
savages
ako je to s tymi tromi extraligistami na zapas? pozeram, ze za leaders hrali bez problemov styria :)
Saki-Eagles (4)
V nedelu 2.11.2014 o 12:30 trening White Eagles
Tono #13
V nedeľu 2.11.2014 o 10:00 treningovy zapas Skeletons - Reca Devils, dakujeme
PetržalskyDiabol
vsetko je raz po prve ;) pani dobra hra
pista
ha ha ha zajace na ranajky??? ty si zajaca este na ranajky nikdy nemal pekne si daj vianocku z medom a kakavko ako vzdy a sup na zapas -DDD
PetržalskyDiabol
v sobotu mam na ranajky zajace"
Andy97
Ahojte. Chcem sa spýtať na ihriská... hrá sa systémom domácich ihrísk ako v minulom roku, alebo sa hrá iba v Senci? Ďakujem za odpoveď
Saki-Eagles (4)
Saki-Eagles (4) V nedeľu 21.9.2014 o 16:45 tréning HBC White Eagles
PetržalskyDiabol
Tonko kedy bude rozlosovanie?
watberg27
Ondro cakaj teraz velky verbalny utok ))) a mam aj tip na osoby..kurz 1,00001 :-)
Ondrej Hrasko
Pani z vedenia SCHBL. Vašim rozhodnutím vyšachovať Watberg zo súťaže ste si dali obrovsky vlastny gol a urobili ste si hanbu. Len ste ukazali že absolutne tomuto športu nerozumiete ale ani neviete o čom tento krasny šport je. Vy si naozaj myslite že kvalita súťaže stúpne tým že kvalitu pošlete preč? alebo ste si mysleli že sa hráči Watbergu porozdeluju do inych klubov. Naucte sa najprv vazit si hracov ktory si nicia zdravie kade tade po Slovensku a chcu hrat vo Vasej lige. Teda vlastne uz nechcu lebo pre Vas su hraci ktory sa tvrdo a tazko vypracovali prekazkou. Radsej hrajte za tym zelenym stolom karty lebo teraz ste spravili 5 krokov spat. Alebo pani Saras ,Tarnai, Goldschit aspol urcite divakom v senci ponuknu obrovsku kvalitu na ihrisku. len tolko
niveika
Chcel by som sa spýtať vedenia Seneckej hokejbalovej ligy na max. počet troch extraligistov a odchovancov zo seneckej ktorý hrajú extraligu. Ako to prospeje lige? Aké výhody to prinesie? Kvôli čomu sa menia tieto pravidlá? Kto zmenu navrhol? Či to bolo schválené výborom alebo iba zástupcami mužstiev. Ďakujem za serióznu odpoveď.
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 14.9.2014 o 12:15 tréning HBC White Eagles
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 7.9.2014 o 12:15 tréning HBC White Eagles
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 24.8.2014 prípravný zápas White Eagles - Pavúci Pezinok o 17:45
Saki-Eagles (4)
Dneska 17.8.2014 tréning White Eagles od 17:45
Bubo17
HAWKS CUP 2014 na ihrisku v Senci 02.08.2014! Od 08:00 do 19:30! Vsetci ste vitani
Bubo17
Surne zhanam jedneho/dvoch rozhodcov na sobotu na celodenny turnaj, za primeranu cenu. Kontakt - 0907 162 501.
Saki-Eagles (4)
Pripravný zapas HBC White Eagles - Hrnčiarovce Gladiator v nedelu 27.7.2014 o 19:00
roy33
Prýpravný zápas Sevages-Reca Devils Nadeľa 20.7. od 9:00 hod.
roy33
Reca začína trénovať v tradičnom čase každý ŠTVRTOK 18:00 !
Saki-Eagles (4)
Prípravný zápas HBC White Eagles - DL Hawks v nede?u (6.7.2014) o 11:00 do 13:00
AndySZ
Dobry den, videl som ze na ihrisku je moznost hrat aj inline hokej, hrava sa tam amatersky alebo rekreacne vo volno case takyto INLIne ? Pripadne mal by niekto zaujem s hokejbalistov spravit nejaky rekreacny klub kde by sme si raz do tyzdna zahrali INLINE ? Dakujem (szabo.andrej@gmail.com)
Bubo17
Na ihrisku v Senci pripravny zapas White Eagles vs. Hawks v nedelu 22.06. o 10:00.
PetržalskyDiabol
viete co je dopisany otaznik? joker moze ist do pi..
Adam
Fotky zo zapasu o tretie miesto: http://on.fb.me/1oGBm5E
ved.ligy
NIKA - chalani klud, hrac, resp. brankar bol riadne prihlaseny a zaregistrovany do ligy vcas a dany na hracsku supisku, do zapisu som ho nenapisala preto, lebo som nevedela jeho cislo a nebol ani na zapase. Ked nastupil na zapas, tak az potom som ho napisala do ZAPISU aj s jeho cislom a to bolo na zaciatku play off. Takze o ziadny nelegalny start sa nejdena :)
PetržalskyDiabol
je to brankar a riadne sme ho zaregisrovali tesne pred uzavierkou.... kvoli "zraneniu" nastupil az v play-off a preto bol asi dopisany na supisku neskor... ale tonko vidim ze ty nas nemas rad, nabuduce asi pritvrdime