Diabli RécaGladiators HrnčiarovceLeaders SenecSlávia Právnik BratislavaWhite Eagles

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy

9.9.2012

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy 2012/13

Povinnosti mužstiev a jednotlivých hráčov mužstiev

 • hráč je povinný byť vždy ustrojený na zápas a to nasledovne:
  - musí mať prilbu, hokejové alebo hokejbalové rukavice, dres s číslom, hokejové alebo hokejbalové chrániče
  na nohy, kde sú kryté aj kolená hráča, výnimku tvoria len hráči ktorý majú lekárske potvrdenie, že nemôžu ochranu na kolená používať a takýto hráči musia používať hádzanárske chrániče na kolená, hokejové alebo hokejbalové gate poprípade ak si mužstvo urobí dresy môžu používať k tomu urobené krátke gate ale musí to byť k dresom a len jednej farby (žiadne krátke trenky alebo skrátené gate) a hokejbalové štulpne (hráč musí mať 1 pár rovnakej farby, ale celý tím nemusí mať rovnakej farby).

 • Kapitán a asistent musia mať na dresoch označenie („C“ a „A“ ).

 • začiatky zápasov treba dodržiavať pretože nie je žiadna čakacia doba

 • v inom prípade je kontumácia kde mužstvo ktoré sa previní platí oboch rozhodcov.

 • pri piatich kontumáciách je mužstvo zo súťaže vylúčené.

 • na zápas musí nastúpiť min. počet hráčov 5+1.

 • brankára je možné počas zápasu striedať iným brankárom alebo poprípade hráčom ale až po oznámení striedania rozhodcovi buď to kapitánom alebo jeho zástupcom.

 • kamery sa budú používať vždy keď to bude možné ale nemusia byť na každom zápase (z dôvodu nabíjania).

 • záznam bude kontrolovať výlučne jedna osoba a tou je Veronika ako zapisovateľka, časomeračka, trestomeračka a rozhodcom mimo ihriska.

 • kontrolovať sa budú diskutabilné góly alebo vysoké hokejky poprípade hromadné bitky.

 • ak je rozhodca presvedčený že pri danej situácii nedošlo k porušeniu pravidiel ( vys. hokejka ) nie je povinný toto skontrolovať na zázname, ak ale mužstvo trvá na prešetrení záznamu a záznam potvrdí že mal rozhodca pravdu, mužstvo bude potrestané menším trestom 2 min. (zdržovanie hry).

 • toto pravidlo bude platiť pri každej reklamácii zo strany mužstva ak bude reklamovať vys. hokejku a priestupok sa ukáže ako neopodstatnený.

 • pri reklamácii gólu zo strany mužstva ak sa aj nepotvrdí že bol gól dosiahnutý mužstvo sa netrestá ale ak je rozhodca presvedčený že gól nebol nemusí záznam skontrolovať, samozrejme že ak mužstvo bude chcieť prešetriť záznam vyjdeme mu v ústrety.

 • mužstvo môže mať len troch hráčov vo svojom kádre z inej ligy (to zn. extraliga a zohorská liga).

 • našim hráčom sa podmienky hrania v iných súťažiach nezakazujú a nebudú nijak obmedzovaný.

 • hráč musí odohrať minimálne 5 súťažných stretnutí aby mohol nastúpiť na play-off.

 • posledný možný termín prestupov je 3 kolá pred koncom základnej časti.

 • v zimnom období je každé mužstvo ktoré hrá prvý zápas a je nasnežené, prísť pred zápasom skôr a odhrnúť si svoju stranu ihriska a to sa týka tak ako aj Senca tak aj ihriska v Modre.

 • v prípade že tak neučiní bude mužstvu skontumovaný zápas a zaplatí za obidvoch rozhodcov.

 • ak tak neučiní ani jedno mužstvo, odoberú sa body obom a náklady na rozhodcov musia zaplatiť.

 • Hrá sa systémom 4+1 s oranžovou loptičkou, bez čiar (výnimkou je zakázané uvoľnenie).

Ostatné pravidlá platia podľa platných pravidiel Slovenskej hokejbalovej únie.

Upozornenie

9.9.2012 | Nové
Od sezóny 2011/12 sú všetci hráči povinní mať na zápasoch prilbu,
hráči do 17 rokov sú povinný mať na zápasoch prilbu a ochrannú sieťku.
Ihrisko2006/07[26.7.2006]
Činovníci2006/07[26.7.2006]
Hráči2006/07[26.7.2006]
Výstroj2006/07[26.7.2006]
Tresty2006/07[26.7.2006]

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy

26.7.2006

Výstroj

 • Poznámka 1: Bez písomného povolenia
  a. ISBHF, pokiaľ ide o súťaže ISBHF, alebo
  b. Národných hokejbalových zväzov, pokiaľ ide o používanie takej výstroje v ich právomoci,
  nesmie byť na hokejkách, izolačnej páske či akejkoľvek inej výstroji žiadna reklama alebo obchodná značka. Reklama alebo obchodná značka môžu byť umiestnené na hokejkách, izolačnej páske alebo na výstroji za predpokladu, že ich špecifikácia bola schválená a bolo dané povolenie, ako je uvedené vyššie.
 • Poznámka 2: Keď kapitán mužstva prednesie sťažnosť na rozmery akejkoľvek výstroje, rozhodca prevedie ihneď potrebné premeranie, ale pri prerušení hry po dosiahnutí gólu nie je žiadne premeranie dovolené.
 • Poznámka 3: Ak požaduje rozhodca premeranie výstroje či hokejky a ak to hráč alebo brankár odmietne, alebo hokejku zlomí, považuje sa táto výstroj za neregulárnu a hráč alebo brankár sa potrestá menším trestom a osobným trestom.
 • Menší trest sa uloží hráčovi alebo brankárovi, ktorý je previnení používaním nedovolenej výstroje či hokejky. Hráčovi alebo brankárovi nie je dovolené pokračovať v hre, dokiaľ jeho výstroj alebo hokejka nebude zodpovedať pravidlám.
 • Výklad: Nie je nutné, aby sa hráč zúčastnil hry, keď má byť jeho hokejka zmeraná. Pre žiadosť o zmeranie je postačujúce, aby bol hráč riadne na hracej ploche. Pokiaľ bola hokejka prehlásená za neregulárnu, bude vrátená mužstvu a správna hokejka donesená hráčovi na trestnú lavicu.
 • Poznámka 4: Pokiaľ je žiadosť o premeranie neoprávnená, uloží sa menší trest pre hráčsku lavicu mužstvu, ktoré žiadalo o premeranie.
 • Poznámka 5: V jednom prerušení hry môže každé mužstvo požiadať o premeranie ktoréhokoľvek rozmeru výstroja, ako je uvedené v tejto časti, iba raz.
 • Poznámka 6: Rozhodca môže podľa vlastnej úvahy premerať akúkoľvek výstroj.
 • Výklad: Rozhodca smie na žiadosť jedného z mužstiev zmerať akúkoľvek hokejku alebo výstroj, ktorá je nebezpečná. Takáto hokejka alebo výstroj musí byť odstránená z hry. Akékoľvek iné meranie hokejky alebo výstroje je možné len na základe žiadosti jedného z mužstiev.

Hokejky

 • Hokejky sú zhotovené z dreva, alebo iného materiálu, schváleného ISBHF, napr. z hliníku alebo plastického materiálu a nesmie mať žiadne výčnelky. Rukoväť hráčskej hokejky musí byť rovná. Hokejka smie byť ovinutá na akomkoľvek mieste nefluoreskujúcou (nesvetieľkujúcou) izolačnou páskou ľubovolnej farby.
 • Výklad: hokejky môžu byť z dreva, plastu alebo iného materiálu za predpokladu, že nie sú nebezpečné. Pokiaľ také sú, označia sa ako “nebezpečná výstroj” a odstránia sa z hry bez uloženia trestu.
 • maximálna dĺžka hokejky je 152 cm od pätky ku koncu rukoväte a 32 cm od pätky ku koncu čepele.
  Rukoväť hokejky je maximálne 3 cm široká a 2,5 cm hrubá.
  Čepel hokejky nesmie byť v žiadnom mieste širšia než 7,5 cm a užšia než 5 cm.
  Všetky hrany čepele musia byť natupo zrezané.
  Zakrivenie čepele nie je obmedzené. Rovnaká miera zavinenia ako u hráčskej hokejky platí aj pre brankársku hokejku.
 • Čepeľ brankárskej hokejky nesmie byť v žiadnom mieste širšia než 9 cm s výnimkou pätky, ktorá nesmie byť širšia než 11,5 cm; dĺžka nesmei prekročiť 39 cm, merané od pätky ku koncu čepele. Rozšírená časť rukoväte brankárskej hokejky od čepele nahor nesmie byť dlhšia než 71 cm od pätky hokejky a širšia než 9 cm.
 • Pokiaľ zasiahne do hry hráč, ktorý nesie svojmu brankárovi náhradnú hokejku, bude potrestaný podľa tohoto pravidla menším trestom.

Obuv

 • Hráči používajú športovú bežeckú obuv s nekĺzavou podrážkou. Brankári môžu pre väčšiu ochranu používať aj iný typ obuvi.
 • Použitie akejkoľvek obuvi, ktorá môže spôsobiť zranenie, je zakázané.

Brankárska výstroj

 • S výnimkou obuvi a hokejky musí byť všetká brankárska výstroj zhotovená tak, aby slúžila jedine k ochrane hlavy alebo tela a nesmie obsahovať žiadne oblečenie alebo prostriedky, ktoré by poskytli brankárovi nedovolenú pomoc pri ochrane bránky.
 • Poznámka: Chrániče brucha (zástery) kryjúce caz nohavice prednú časť stien sú zakázané.
 • Výklad:
  1. Brankár môže hrať s hráčskou hokejkou a ak je žiadané o jej premeranie, bude meraná ako hráčska hokejka.
  2. Rukoväť brankárskej hokejky nad širokou časťou môže byť zakrivená.
  3. Brankrovi nie je povolené nosiť extrémne dlhý dres, ktorý mu môže pomôcť zastaviť loptičku. Pokiaľ taký má, rozhodca mu nariadi výmenu, alebo úpravu dresu. Pokiaľ to brankár odmietne, bude mu uložený menší trest za nešportové chovanie.
 • Brankárske chrániče nôh po pripevnení na nohy nesmú byť v žiadnom mieste širšie než 30 cm.
 • Chránič pripevnený na chrbát vyrážajúcej rukavice alebo tvoriaci časť tejto rukavice nesmie presiahnuť širku 21 cm a dĺžku 42 cm. Maximálna šírka ktorejkoľvek časti lapacej rukavice v zápästí nesmie presiahnuť 21 cm a celková dĺžka lapacej rukavice nesmie presiahnuť 42 cm.
  • Lapače na lapacích rukaviciach sú zakázané. “Lapačom” sa rozumie akékoľvek šnurovanie, tkanivo alebo iný materiál na brankárskej lapacej rukavici medzi palcom a ukazováčikom, ktorý pri plnom roztiahnutí palca a ukazováčika prezahuje nevyhnutné minimum pre zaplnenie vuniknutej medzery a vytvára z prebytku tohoto materiálu vrecko alebo miešok.
  • Pokiaľ výrobca alebo iná osoba pripevnili k rukavici akékoľvek iné vrecko, miešok alebo zariadenie, je takáto rukavica v rozpore s pravidlami. Brankárovi nebude dovolené, aby takúto rukavicu používal a nebude dovolené, aby sa zúčastnil hry, pokiaľ táto neopravená výstroj nebude opravená alebo odstránená. Brankárovi, ktorý použil takúto výstroj, bude uložený menší trest.
  • Brankárom nie je dovolené používať zásteru alebo štít, pripevnené ku spodnej časti chráničov, ktoré by kryli priestor medzihracou plochou a spodkom chráničov pred obuvou.
  • Brankárovi, ktorý použil takúto výstroj bude uložený menší trest a nebude mu dovolené, aby sa zúčastnil hry, pokiaľ nebude táto neoprávnená výstroj opravená alebo odstránená.
 • Poznámka: Premeranie brankárskej výstroje môže byť vyžiadané iba bezprostredne po konci ktorejkoľvek tretiny. Pokiaľ bude zaistené, že výstroj je v rozpore s pravidlami, bude brankár potrestaný menším trestom. Ak nebude sťažnosť potvrdená, bude mužstvu, ktoré o premeranie požiadalo uložený menší trest pre hráčsku lavicu.

Ochranná výstroj

 • Všetká ochranná výstroj okrem rukavíc, prilby alebo brankárskych chráničov nôh sa musí nosiť ÚPLNE pod oblečením. Za porušenie tohoto pravidla sa po predchádzajúcom upozornení rozhodcom uloží menší trest previnilému hráčovi.
 • Výklad: Používanie hokejových a hokejbalových rukavíc je predpísané. Nosenie inej ochrannej výstroje nie je povinné (prilby a masky na tvár ako je uvedené ďalej). Ak nosí hráč krátke nohavice, iba kompaktné chrániče kolien a holení, vyrobené pre hokejbal, alebo malé mäkké chrániče kolien, sú tieto povolené zvonku oblečenia, ale všetky musia byť rovnakej farby.
 • Včetci hráči musia používať hokejové prilby riadne upravené remienkom pod bradou.
 • Výklad: Všetci hráči vrátane brankárov musia používať normalizované prilby, zodpovedajúce ISBHF. Akoukoľvek úpravou sa prilba stáva nevyhovujúca.
 • Národné zväzy majú právo stanoviť vlastné predpisy týkajúce sa nosenia prilieb a masiek na tvár v stretnutiach spadajúcich do ich kompetencie.
 • Domáce ustanovenie: Do odvolania sa nevyžaduje, aby hráči v poli používali prilby.
 • Všetci brankári musia používať masky na celú tvár s hokejovou prilbou alebo brankárske chrániče hlavy na celú tvár.
 • Masky na celú tvár alebo brankárske chrániče hlavy na celú tvár musia byť zhotovené tak, aby nimi neprešla loptička ani čepeľ hokejky.
 • Výklad: akékoľvek masky alebo chrániče (pre brankára aj hráčov v poli) musia byť normalizované a zodpovedať predpisom ISBHF. Pokiaľ má hráč štít na tvári v takej polohe, že ním môže zraniť iných hráčov a rozhodca je toho názoru, že je to nebezpečné podľa pravidla “Nebezpečná výstroj”, môže požiadať hráča, aby si štít upravil.
 • Všetkým hráčom sa doporučujú vnútorné alebo vonkajšie chrániče úst.
 • Poznámka: Pokiaľ vlasy hráča siahajú až na chrbát a zakrývajú jeho menovku, musí ich mať hráč pod prilbou, alebo zviazané do “konského chvosta”.

Nebezpečná výstroj

 • Používanie vypchávok alebo chráničov z kovu alebo iného materiálu, ktoré by mohli spôsobiť hráčovi zranenie, je zakázané.
 • Poznámka: Rozhodca je oprávnený hráčovi zakázať účasť v hre, pokiaľ by hráč použil alebo nosil výstroj, ktorá je podľa mienky rozhodcu nebezpečná pre ostatných hráčov a rozhodcov.
 • Výklad: Čepeľ hokejky s dvojitým zakrivením bude označená ako nebezpečná výstroj a bude odstránená z hry bez uloženia trestu.
 • Pokiaľ je rozhodca názoru, že niektorá časť hráčskej výstroje je nebezpečná, dá hráčovi pokyn, aby si ju príslušne upravil. Keby hráč, aj po tomto pokyne hral s nebezpečnou výstrojou, dostane menší trest za nešportové chovanie; môže však odísť do šatne, aby si výstroj upravil. Jeho miesto na trestnej lavici zaujme náhradník.
 • Rukavice, z ktorých je úmyselne odstránená alebo vystrihnutá celá dlaň alebo časť dlane, aby hráč mohol držať hokejku holou rukou, sa považuje za nedovolenú výstroj a ak hráč nosí pri hre takúto rukavicu, dostane menší trest.
 • Výklad: Rukavice s odstrihnutými prstam, kožené lakťové záplaty na vonkajšej strane rukávov, chrániče lakťov bez vonkajšieho, mäkkého ochranného poťahu najmenej 1 cm silného a chrániče ramien akéhokoľvek typu sa považujú za nedovolenú výstroj a ich použitie sa trestá menším trestom.

Loptička

 • Loptička je zhotovená zo schváleného materiálu o priemere najmenej 6,6 cm a najviac 7 cm a je v prvom rade oranžovej farby. Hmotnosť loptičky je najmenej 60 g a najviac 77 g.
 • Výklad: Národné zväzy majú právo používať tenisovú loptičku naplnenú 15 – 20 ml vody v stretnutiach spadajúcich do ich kompetencie.
^ top
Pridať správu
Saki-Eagles (4)
6.1.2018 od 9:00 Turnaj Eagles na ihrisku v Senci
Saki-Eagles (4)
Zdravím ľudia ako to teda vyzerá s novou sezónou?
Saki-Eagles (4)
Sobotu 22.7.2017 o 9:00 trening White Eagles
ved.ligy
včera sme riešili ešte zloženie zápasov a dnes neberie nikto telefon ako mám to vám dať vedieť?
savages
Ak presuvate zapasy, tak by bolo vyborne o tom niekoho informovat, nie vsetci sem chodia kazdy den. Este predvcerom bola dohravka z 12.kola naplanovana na tuto nedelu, zrazu je 21.5. Ked uz nic ine, aspon na facebook by sa to mohlo napisat...
Tono #13
Tak to si musite vyriešiť, meno Behul nieje ani na supiske Leaders (podla pravidiel by nemal platit gol a hrac by nemal dalej hrat na zapase)
Leaders88
17 kolo Leadres. číslo 38 je Miro Behúľ a 15 nie je Pribiš, ale Martin Vannay
Tono #13
Odporúčam tímom Playboy, Bernolákovo skontrolovat si zapis z 17. kola, maju tam nezrovnalosti.
Tono #13
Odporúčam tímu Gladiators skontrolovat si zapis z 16. kola, maju tam nezrovnalosti (dve asistencie #5).
Tono #13
Odporúčam tímom Leaders a Playboy skontrolovat si zapisy z 15. kola, maju tam nezrovnalosti.
ved.ligy
vlado je v amerike ja som chorý a mimo uvidíme či sa mi podarí denisa a jožka bohužial denis píska aj pezinok a preto sa mu musíme prispôsobiť má toho veľa
ved.ligy
bohužiaľ je problém na našej strane a to konkrétne s rozhodcami tak preto dokonca aj budúci týždeň dúfam že už sa podarí aby sa našli aspoň dvaja na pískanie urobíme preto všetko
savages
11.kolo sa preco presuva? Ma to nejaky dovod?
Tono #13
Tréning na ihrisku v Senci nedela 8.1.2017 o 10:00 Diabli Réca, ďakujem
Saki-Eagles (4)
6.1.2017 sa na Seneckom ihrisku uskutoční turnaj Eagles cup od 8:00 približne do 15:00
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 18.12.2016 o 10:00 tréning White Eagles
Tono #13
Kurna tu to zije...
Tono #13
Opravené
Leaders88
Prosím upravte nám logo. toto čo tam pri Leaders je je neplatné a zlé. Dajte to čo sme mali minulú sezónu. Ďakujem
Tono #13
Medzi odkazy je pridaný nový web http://sport.huste.tv/category/hokejbal kde si mozete pozriet zostrihy aj live zápasy, nielen z hokejbalu...
Tono #13
Zdravím všetkých, ak budete mať možnosť nafotiť zo zápasu 3 fotky môžete mi poslať dáme ich na webku k zápasu, ďakujem
Patrik#22
15.9. V nedeľu tréning Skeletons o 10 hod. namiesto 18
EAGLES 6#
11.9. Nedeľa o 10:00 prípravný zápas Eagles vs Pavúci
EAGLES 6#
16.7. Sobota trening eagles od 10:00 do 13:00
EAGLES 6#
White Eagles 9.7. od 10:00 do 13:00 trening , ďakujeme
EAGLES 6#
White Eagles tréningy od cca polky júna každy utorok na ihrisku, čas 18:30 .
Tono #13
Tím Skeletons Senec tréningy vo Štvrtok o 18:00
Tono #13
Ospravedlnujem sa upravoval som cely rozpis a zabudol som dat informaciu o posusnuti na skorsi cas
savages
ak zmenite cas zapasu, tak by ste o tom mohli niekoho informovat, alebo dat o tom aspon informaciu na stranku.
Andy97
Sharks - Zvolen 3:0 na úvod
Tono #13
Z dovodu nesposobilosti ihriska sa vybor rozhodol, ze nedelne zapasy sa odkladaju
Pavuk81
27.12. od 10:00 do 13:00 Vianočný hokejbal v SC, Pavúci a Bulls ... diki
EAGLES 6#
25.12.2015 od 10:00 do 13:00 vianočny hokejbal na ihrisku v sc. Eagles
delli900
* s Hrnciarovcami
delli900
pani 12.12 kedze je ligova prestavka, nedal by niekto s nami pripravny zapas?
EAGLES 6#
White Eagles 13.12 Trening o 10:30 na ihrisku v senci . ďakujeme
savages
Nemam nic proti prelozeniu kola, aj ked reprezentacna prestavka je zaujimavy dovod, ale preco to chceme odohrat v januarovych mrazoch? Celkom dobre pocasie na hokejbal je napriklad v aprili.
Tono #13
ospravedlnujem sa, moja chyba
roy33
Playboy-Savages 3:8
savages
5.kolo savages-playboy 8:3. je to nahodene naopak.
Andy97
Tonco ked sme pri preklepoch jeden mas v mojom mene... :) Sharks 97 :)
Tono #13
4.kolo Devils #23 (0+1); Sharks #20 (2+1)
Tono #13
1. kolo Playboy #10(1+0); Eagles #7(0+1) Leaders #12 (som dal ako 2.kolo) 2. kolo Slávia #35(0+1) Leaders #55(1+0) 3. kolo Orly #18 (1+0) Slávia #15 (1+0)
Tono #13
Rád by som poprosil všetky tímy, aby skontrolovali svoje súpisky a napísali mi, aby sme mohli všetky chybičky opraviť, ďakujem
Tono #13
Prípravný zápas Skeletons - Bernolákovo v sobotu 19.9.2015 o 10:00, ďakujeme
EAGLES 6#
White Eagles ZMENA:TRENINGY ŠTVRTOK o 18:30 a v NEDEĽU o 10:00 do odvolania.
Saki-Eagles (4)
21.6.2015 o 10:00 Tréning (prípravný zápas) White Eagles
EAGLES 6#
14.6.2015 trening White Eagles od 10:30
Tono #13
Volny treningový zápas Skeletons - White Eagles v sobotu 23.5.2015 o 10:30 na ihrisku v Senci...
roy33
Reca Devils trening od 9.4.2015 každý štvrtok od 18:00 hod.
EAGLES 6#
5.4.2015 trening Eagles o 12:30
EAGLES 6#
White Eagles od 15.4.2015 (streda) Tréningy každú stredu od 18:00. ďakujeme
Tono #13
Tréningy Skeletons, každý utorok o 17:00 na ihrisku v Senci, ďakujeme
Tono #13
Facebook-ová stránka Hokejbal Senec sa páči už nám 400 fanúšikom hokejbalu :-)
Tono #13
Tím Slávia Právnik BA budu mať tréning v sobotu 7.2.2015 o 9:00 na ihrisku v SC, ďakujeme (píšem na základe prosby hráčov ich tímu)
Saki-Eagles (4)
Trening White Eagles v sobotu 7.2.2015 o 11:00
Tono #13
Tím Slávia Právnik BA budu mať tréning v sobotu 31.1.2015 o 15:00 na ihrisku v SC, ďakujeme (píšem na základe prosby hráčov ich tímu)
Saki-Eagles (4)
Trening White Eagles v sobotu 31.1.2015 o 13:00
Tono #13
Skeletons Senec - nedeľa 1.2.2015 o 10.00 tréning a prípravný zápas na ihrisku v Senci, ďakujeme
savages
zajtra 26.1. sa hra? vonku je dost pluhavo, nemuseli by sme to silit.
Tono #13
Skeletons Senec - White Eagles sobota 10.1.2015 o 10.00 prípravný zápas na ihrisku v Senci, ďakujeme
roy33
V nedeľu 11.1.2015 od 10:00-12:00 tréning RECA DEVILS!!! Ďakujeme
Saki-Eagles (4)
V sobotu 3.1.2015 o 10:00 tréning White Eagles
Tono #13
Réca Devils - sobota 27.12.2014 - od 14.00 hod do 16.00hod prípravný zápas a tréning na ihrisku v Senci, ďakujeme
PetržalskyDiabol
...sme si pokecali..
Tono #13
Zaujmave by bolo kebysa pisali aj co nedali ;-)
PetržalskyDiabol
inac pre informatiku by sa do zápisu mohol písať strelec rozhodujuceho najazdu
Saki-Eagles (4)
V pondelok 17.11.2014 o 10:00 trening White Eagles
Tono #13
Zdravim, chyba je asi na stranke, bohuzial si to niekto nevsimol skor ako nastala situacia ze to vypadalo na 4 hracov v zapase, sorry
savages
Samozrejme, mohla byt aj chyba v zapise, moze to byt aj chybne na stranke. Pytam sa prave preto, aby sa dali veci na pravu mieru a zaroven sa pytam, ci sa take nieco nekontroluje pred zapasom. Aby sa tomu v buducnosti dalo vyhnut. Lebo ked uz to pravidlo funguje, tak snad nebolo vymyslene iba na to, aby sa liga zbavila watbergu, ale plati na vsetkych.
ved.ligy
...a ešte jedna vec : netreba súdiť mužstvo pokiaľ neviete podrobnosti. Vyjadrenia typu "hrali tam bez problémov štyria hráči" sú zatiaľ nepodložené pokiaľ sa vec nevyrieši
ved.ligy
je to veľmi jednoduché : v zápase môžu nastúpiť maximálne len traja extraligový hráči. tento problém riešime a dáme oficiálne stanovisko obom zúčastneným mužstvám. V prípade porušenia pravidiel vyvodíme z toho dôsledky.
savages
ako je to s tymi tromi extraligistami na zapas? pozeram, ze za leaders hrali bez problemov styria :)
Saki-Eagles (4)
V nedelu 2.11.2014 o 12:30 trening White Eagles
Tono #13
V nedeľu 2.11.2014 o 10:00 treningovy zapas Skeletons - Reca Devils, dakujeme
PetržalskyDiabol
vsetko je raz po prve ;) pani dobra hra
pista
ha ha ha zajace na ranajky??? ty si zajaca este na ranajky nikdy nemal pekne si daj vianocku z medom a kakavko ako vzdy a sup na zapas -DDD
PetržalskyDiabol
v sobotu mam na ranajky zajace"
Andy97
Ahojte. Chcem sa spýtať na ihriská... hrá sa systémom domácich ihrísk ako v minulom roku, alebo sa hrá iba v Senci? Ďakujem za odpoveď
Saki-Eagles (4)
Saki-Eagles (4) V nedeľu 21.9.2014 o 16:45 tréning HBC White Eagles
PetržalskyDiabol
Tonko kedy bude rozlosovanie?
watberg27
Ondro cakaj teraz velky verbalny utok ))) a mam aj tip na osoby..kurz 1,00001 :-)
Ondrej Hrasko
Pani z vedenia SCHBL. Vašim rozhodnutím vyšachovať Watberg zo súťaže ste si dali obrovsky vlastny gol a urobili ste si hanbu. Len ste ukazali že absolutne tomuto športu nerozumiete ale ani neviete o čom tento krasny šport je. Vy si naozaj myslite že kvalita súťaže stúpne tým že kvalitu pošlete preč? alebo ste si mysleli že sa hráči Watbergu porozdeluju do inych klubov. Naucte sa najprv vazit si hracov ktory si nicia zdravie kade tade po Slovensku a chcu hrat vo Vasej lige. Teda vlastne uz nechcu lebo pre Vas su hraci ktory sa tvrdo a tazko vypracovali prekazkou. Radsej hrajte za tym zelenym stolom karty lebo teraz ste spravili 5 krokov spat. Alebo pani Saras ,Tarnai, Goldschit aspol urcite divakom v senci ponuknu obrovsku kvalitu na ihrisku. len tolko
niveika
Chcel by som sa spýtať vedenia Seneckej hokejbalovej ligy na max. počet troch extraligistov a odchovancov zo seneckej ktorý hrajú extraligu. Ako to prospeje lige? Aké výhody to prinesie? Kvôli čomu sa menia tieto pravidlá? Kto zmenu navrhol? Či to bolo schválené výborom alebo iba zástupcami mužstiev. Ďakujem za serióznu odpoveď.
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 14.9.2014 o 12:15 tréning HBC White Eagles
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 7.9.2014 o 12:15 tréning HBC White Eagles
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 24.8.2014 prípravný zápas White Eagles - Pavúci Pezinok o 17:45
Saki-Eagles (4)
Dneska 17.8.2014 tréning White Eagles od 17:45
Bubo17
HAWKS CUP 2014 na ihrisku v Senci 02.08.2014! Od 08:00 do 19:30! Vsetci ste vitani
Bubo17
Surne zhanam jedneho/dvoch rozhodcov na sobotu na celodenny turnaj, za primeranu cenu. Kontakt - 0907 162 501.
Saki-Eagles (4)
Pripravný zapas HBC White Eagles - Hrnčiarovce Gladiator v nedelu 27.7.2014 o 19:00
roy33
Prýpravný zápas Sevages-Reca Devils Nadeľa 20.7. od 9:00 hod.
roy33
Reca začína trénovať v tradičnom čase každý ŠTVRTOK 18:00 !
Saki-Eagles (4)
Prípravný zápas HBC White Eagles - DL Hawks v nede?u (6.7.2014) o 11:00 do 13:00
AndySZ
Dobry den, videl som ze na ihrisku je moznost hrat aj inline hokej, hrava sa tam amatersky alebo rekreacne vo volno case takyto INLIne ? Pripadne mal by niekto zaujem s hokejbalistov spravit nejaky rekreacny klub kde by sme si raz do tyzdna zahrali INLINE ? Dakujem (szabo.andrej@gmail.com)
Bubo17
Na ihrisku v Senci pripravny zapas White Eagles vs. Hawks v nedelu 22.06. o 10:00.
PetržalskyDiabol
viete co je dopisany otaznik? joker moze ist do pi..
Adam
Fotky zo zapasu o tretie miesto: http://on.fb.me/1oGBm5E
ved.ligy
NIKA - chalani klud, hrac, resp. brankar bol riadne prihlaseny a zaregistrovany do ligy vcas a dany na hracsku supisku, do zapisu som ho nenapisala preto, lebo som nevedela jeho cislo a nebol ani na zapase. Ked nastupil na zapas, tak az potom som ho napisala do ZAPISU aj s jeho cislom a to bolo na zaciatku play off. Takze o ziadny nelegalny start sa nejdena :)
PetržalskyDiabol
je to brankar a riadne sme ho zaregisrovali tesne pred uzavierkou.... kvoli "zraneniu" nastupil az v play-off a preto bol asi dopisany na supisku neskor... ale tonko vidim ze ty nas nemas rad, nabuduce asi pritvrdime