Diabli RécaGladiators HrnčiarovceLeaders SenecSlávia Právnik BratislavaWhite Eagles

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy

9.9.2012

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy 2012/13

Povinnosti mužstiev a jednotlivých hráčov mužstiev

 • hráč je povinný byť vždy ustrojený na zápas a to nasledovne:
  - musí mať prilbu, hokejové alebo hokejbalové rukavice, dres s číslom, hokejové alebo hokejbalové chrániče
  na nohy, kde sú kryté aj kolená hráča, výnimku tvoria len hráči ktorý majú lekárske potvrdenie, že nemôžu ochranu na kolená používať a takýto hráči musia používať hádzanárske chrániče na kolená, hokejové alebo hokejbalové gate poprípade ak si mužstvo urobí dresy môžu používať k tomu urobené krátke gate ale musí to byť k dresom a len jednej farby (žiadne krátke trenky alebo skrátené gate) a hokejbalové štulpne (hráč musí mať 1 pár rovnakej farby, ale celý tím nemusí mať rovnakej farby).

 • Kapitán a asistent musia mať na dresoch označenie („C“ a „A“ ).

 • začiatky zápasov treba dodržiavať pretože nie je žiadna čakacia doba

 • v inom prípade je kontumácia kde mužstvo ktoré sa previní platí oboch rozhodcov.

 • pri piatich kontumáciách je mužstvo zo súťaže vylúčené.

 • na zápas musí nastúpiť min. počet hráčov 5+1.

 • brankára je možné počas zápasu striedať iným brankárom alebo poprípade hráčom ale až po oznámení striedania rozhodcovi buď to kapitánom alebo jeho zástupcom.

 • kamery sa budú používať vždy keď to bude možné ale nemusia byť na každom zápase (z dôvodu nabíjania).

 • záznam bude kontrolovať výlučne jedna osoba a tou je Veronika ako zapisovateľka, časomeračka, trestomeračka a rozhodcom mimo ihriska.

 • kontrolovať sa budú diskutabilné góly alebo vysoké hokejky poprípade hromadné bitky.

 • ak je rozhodca presvedčený že pri danej situácii nedošlo k porušeniu pravidiel ( vys. hokejka ) nie je povinný toto skontrolovať na zázname, ak ale mužstvo trvá na prešetrení záznamu a záznam potvrdí že mal rozhodca pravdu, mužstvo bude potrestané menším trestom 2 min. (zdržovanie hry).

 • toto pravidlo bude platiť pri každej reklamácii zo strany mužstva ak bude reklamovať vys. hokejku a priestupok sa ukáže ako neopodstatnený.

 • pri reklamácii gólu zo strany mužstva ak sa aj nepotvrdí že bol gól dosiahnutý mužstvo sa netrestá ale ak je rozhodca presvedčený že gól nebol nemusí záznam skontrolovať, samozrejme že ak mužstvo bude chcieť prešetriť záznam vyjdeme mu v ústrety.

 • mužstvo môže mať len troch hráčov vo svojom kádre z inej ligy (to zn. extraliga a zohorská liga).

 • našim hráčom sa podmienky hrania v iných súťažiach nezakazujú a nebudú nijak obmedzovaný.

 • hráč musí odohrať minimálne 5 súťažných stretnutí aby mohol nastúpiť na play-off.

 • posledný možný termín prestupov je 3 kolá pred koncom základnej časti.

 • v zimnom období je každé mužstvo ktoré hrá prvý zápas a je nasnežené, prísť pred zápasom skôr a odhrnúť si svoju stranu ihriska a to sa týka tak ako aj Senca tak aj ihriska v Modre.

 • v prípade že tak neučiní bude mužstvu skontumovaný zápas a zaplatí za obidvoch rozhodcov.

 • ak tak neučiní ani jedno mužstvo, odoberú sa body obom a náklady na rozhodcov musia zaplatiť.

 • Hrá sa systémom 4+1 s oranžovou loptičkou, bez čiar (výnimkou je zakázané uvoľnenie).

Ostatné pravidlá platia podľa platných pravidiel Slovenskej hokejbalovej únie.

Upozornenie

9.9.2012 | Nové
Od sezóny 2011/12 sú všetci hráči povinní mať na zápasoch prilbu,
hráči do 17 rokov sú povinný mať na zápasoch prilbu a ochrannú sieťku.
Ihrisko2006/07[26.7.2006]
Činovníci2006/07[26.7.2006]
Hráči2006/07[26.7.2006]
Výstroj2006/07[26.7.2006]
Tresty2006/07[26.7.2006]

Pravidlá Seneckej hokejbalovej ligy

26.7.2006

Tresty

Tresty

 • Tresty sa počítajú na čistý čas a delia sa takto:
  1. Menšie tresty
  2. Menšie tresty pre hráčsku lavicu
  3. Väčšie tresty
  4. Osobné tresty
  5. Tresty do konca hry
  6. Trestné strieľanie
 • Výklad: Priznanie gólu sa nepovažuje za trest. Gól sa priznáva v týchto situáciách:
  • zdržovanie hry - 406 (c) Tretie opustenie bránkoviska pri trestnom strieľaní; 608 (b) Úmyselné posunutie bránky držanie loptičky - 611 (c) Padnutie na loptičku alebo zovretie loptičky v bránkovisku
  • faul - 617 (d) Hákovanie: 635 (c) Podrazenie
  • bránenie v hre - 40B (c) Hodenie hokejky pri prevádzaní trestného strieľania: 619 (d) Nedovolené bránenie: 623 (j) Nedovolený vstup do hry; 633 (d) Opustenie brankárskej hokejky pred bránkou
 • Základnou podmienkou pre priznanie gólu je, že brankár boll odvolaný z hracej plochy. okrem pravidla 406 (c) a 633 (d) Priestupky brankára.
 • Keď sú tresty uložené po skončení stretnutia a predtým, než hráči opustili hraciu plochu, oznámi rozhodca takéto tresty príslušným orgánom v zápise o stretnutí.
 • Ak ukladá nejaké pravidlo že vedúci alebo tréner určí hráča k odpykaniu trestu a vedúci alebo tréner odmietne menovať tohto hráča, má rozhodca právo označiť ktoréhokoľvek hráča previnilého mužstva, ktorý potom odpyká trest.

Menšie tresty

 • Pri MENŠOM TRESTE je ktorýkoľvek hráč okrem brankára vykázaný z hracej plochy na dve minúty, behom ktorých sa nepovolí náhradník
 • MENŠÍ TREST PRE HRÁČSKU LAVICU znamená dvojminútové vylúčenie jedného hráča mužstva, ktoré bolo potrestané. Vedúci alebo tréner smie určiť prostredníctvom kapitána k odpykaniu trestu ktoréhokoľvek hráča mužstva okrem brankára; takýto hráč zasadne ihneď na trestnú lavicu a odpyká trest, ako by bol sám potrestaný menším trestom.
 • Pokiaľ je mužstvo oslabené jedným alebo viacerými menšími trestami alebo menšími trestami pre hráčsku lavicu a súperovo mužstvo dá gól, prvý z týchto trestov končí automaticky.
 • Poznámka: Mužstvo je oslabené, ak m8 na hracej ploche v okamihu, keď je dosiahnutý gól, menší počet hráčov než súper. Uloženie rovnakého počtu trestov rovnakému počtu hráčov oboch mužstiev nie je dôvodom k tomu, aby jedno z mužstiev bolo považované za oslabené. Toto pravidlo sa uplatní aj v prípade, že gól bol dosiahnutý z trestného strieľania.
 • Keď menšie tresty dvoch hráčov jedného mužstva skončia súčasne, kapitán tohoto mužstva oznámi rozhodcovi, ktorý z týchto hráčov sa na hraciu plochu vráti ako prvý a rozhodca o tom ihneď upovedomí zapisovateľa.
 • Pokiaľ dostane hráč súčasne väčší a menší trest, odpyká si najprv väčší trest.
 • Poznámka 2: To platí vtedy, keď sú OBIDVA tresty uložené JEDNÉMU hráčovi. (Viď tiež poznámku ku pravidlu 408 - Odložené tresty).
 • Výklad: Žiadny trest neskončí pokiaľ nevyprší na hodinách, okrem trestov uložených podľa pravidiel o súčasných väčších alebo menších trestoch a okrem osobných trestov. Ak obdrží hráč dvojitý menší trest, na hodinách budú uvedené 4 minúty.Pokiaľ sú tresty uložené v rovnakom prerušení hry, kapitán mužstva má voľbu poradia, v akom budú odpykané, pokiaľ ide o menšie tresty. Poradie priestupkov na hracej ploche nie je rozhodujúce.
 • Keď je uložený JEDEN menší trest JEDNÉMU hráčovi KAŽDÉHO mužstva v rovnakom prerušení hry, tieto tresty budú odpykané bez toho, že by hráči boli nahradení za predpokladu, že obe mužstvá sú na hracej ploche v plnom počte hráčov.
 • Pokiaľ sa nedá prvý odstavec tohoto pravidla použiť a pokiaľ budú uložené súbežné menšie tresty alebo súbežné menšie tresty rovnakej dĺžky hráčom oboch mužstiev, trestaní hráči zaujmú svoje miesta na trestných laviciach a opustia ich až pri prvom prerušení hry po vypršaní svojich trestov. Okamžite je však obom mužstvám dovolené, nahradiť rovnaký počet hráčov potrestaných menšími trestami alebo súsúbežnými menšími trestami rovnakej dĺžky, pričom tresty hráčov, ktorí boli nahradení, nebudú brané do úvahy pre účel pravidla o odložených trestoch (pravidlo 408).
 • Výklad:
  1. Iba v dobe, keď 0BYDVE MUŠTVÁ HRAJÚ V PLNOM POČTE, súčasné uloženie JEDNÉHO MENŠIEHO TRESTU NA KAŽDEJ STRANE znamená, že vylúčení hráči nebudú na hracej ploche nahradený a mužstvá budú hrať oslabené obvyklým spôsobom.
  2. Vo všetkých ostatných prípadoch keď boli súčasne uložené menšie tresty rovnakej dĺžky na oboch stranách, vylúčení hráči budú na hracej ploche nahradení a mužstvá pokračujú v hre s rovnakým počtom hráčov. ako pred uložením týchto trestov.
  3. Pri uplatnení tohoto pravidla si potrestaní hráči tresty riadne odpykajú a nesmú opustiť trestnú lavicu pred prvým prerušením hry po vypršaní ich trestov. Tresty budú zaznačené do zápisu o stretnutí. ale neobjavia sa na hodinách.

Väčšie tresty

 • Pri prvom VÄČŠOM TRESTE v ktoromkoľvek stretnutí je previnilý hráč, okrem brankára, vykázaný z hracej plochy na dobu päť minút, počas ktorých sa nepovolí náhradník.
 • Pri druhom väčšom treste rovnakému hráčovi v jednom stretnutí, alebo pri väčšom treste uloženému za krosček, faul lakťom alebo kolenom, bodnutie špičkou či koncom hokejky, za nebezpečnú hru vysokou hokejkou, hrubosť, sekanie, vrazenie na mantinel alebo napadnutie zozadu bude previnilý hráč vykázaný z hracej plochy na zbytok hracej doby, ale po uplynutí piatich minút smie za neho nastúpiť náhradník (Výšší trest a osobný trest do konca stretnutia naviac). Viď pravidlá 804, 608, 607, 609, 812, 81 S, 830, 631.
 • Keď sú uložené hráčom oboch mužstiev pri rovnakom prerušení hry súbežné väčšie tresty alebo súbežné tresty rovnakej dĺžky vrátane vyššieho trestu alebo trestu do konca stretnutia, takto potrestaní hráči budú ihneď nahradení a tieto tresty nebudú brané do úvahy pre účely odloženého trestu. V prípade, že trestaní hráči ostávajú v hre, zaujmú svoje miesta na trestnej lavici a opustia ju až pri prvom prerušení hry po uplynutí svojich trestov.
  Pokiaľ je uplatnené pravidlo o súbežných väčších trestoch alebo súbežných trestoch do konca hry a ak vznikne rozdiel v celkovom čase trestov, budú ako prvé odpykané obvyklým spôsobom tresty, ktoré spôsobujú rozdiel a budú brané v úvahu pre účel pravidla 402 (c) Menšie tresty a 408 Odložené tresty. Akýkoľvek časový rozdiel či rozdiel v celkovom čase trestov môže odpykať ktorýkoľvek nepotrestaný hráč.

Osobné tresty

 • OSOBNÝ TREST ktorémukoľvek hráčovi okrem brankára znamená vylúčenie z hry na desať minút.
  Náhradníkovi je povolené okamžite nahradiť hráča, ktorý odpykáva osobný trest. hráč, ktorého osobný trest vypršal zostane na trestnej lavici až do najbližšieho prerušenia hry.
 • Keď hráč dostane súčasne menší alebo väčší trest a osobný trest, musí potrestané mužstvo poslať ihneď na trestnú lavicu náhradníka ktorý odpyká menší alebo väčší trest bez vystriedania. Hráč ktorý má dostal v jednom stretnutí druhý osobný trest, bude automaticky potrestaný osobným trestom do konca stretnutia.
 • OSOBNÝ TREST DO KONCA STRETNUTIA znamená vylúčenie na zbytok stretnutia; vinník je vykázaný na zbytok stretnutia do šatne, ale náhradník je povolený ihneď.
 • Poznámka 1: Osobný trest do konca strebnutia neznamená automatické zastavenie činnosti, okrem tohto stretnutia. Príslušné orgány majú právo zastavenie činnosti hráčovi predĺžiť.
 • Poznámka 2: Ak je na šampionátoch alebo turnajoch uložený hráčovi druhý osobný trest do konca stretnutia, zastavuje sa mu automaticky činnosť na jedno najbližšie šampionátne alebo turnajové stretnutie jeho mužstva.
 • DISCIPLINÁRNY TREST znamená vylúdenie hráča alebo funkcionára mužstva na zbytok stretnutia a vinníkovi bude prikázané odísť do šatne, ale náhradník je povolený ihneď. Hráčovi alebo funkcionárovi mužstva, ktorému bol udelený disciplinárny trest, je zakázaný štart v ďalších stretnutiach, pokiaľ jeho prípad neprerokujú príslušné orgány.
 • Poznámka: Za osobné tresty do konca strebnutia alebo osobné tresty - bez ohľadu na to, kedy boli uložené - sa zanesie do zápisu o stretnutí celkovo 20 minút k tiaži potrestaného hráča alebo mužstva v prípade, že disciplinárny trest bol uložený funkcionárovi mužstva. Rozhodca oznámi tieto tresty príslušným orgánom okamžite po stretnutí. V šampionátnych a ligových stretnutiach alebo na turnajoch sa hráči alebo funkcionári mužstva, ktorému bol uložený disciplinárny trest, zastavuje činnosť na najmenej jedno najbližšie stretnutie jeho mužstva.

Tresty do konca hry

 • TREST DO KONCA HRY znamená vylúčenie hráča na zbytok stretnutia a vinník je okamžite vykázaný do šatne. Náhradník pre trestaného hráča je povolený po uplynutí piatich minút hracej doby.
 • Poznámka: Pri všetkých trestoch do konca hry sa zanesie do zápisu o stretnutí k tiaži trestaného hráča celkove dvadsať päť minút bez ohľadu na to, kedy bol trest uložený.
 • Hráčovi. ktorému bol uložený trest do konca hry, je zakázaný štart v akýchkoľvek ďalších stretnutiach, pokiaľ jeho prípad neprejednajú príslušné orgány.
 • Poznámka 1: Rozhodcovia sú povinní ohlásiť všetky tresty do konca hry a s tým spojené okolností, príslušným orgánom hneď po skončení stretnutia, v ktorom k tomu došlo. V prípade šampionátov a turnajových zápasov bude hráčovi, ktorému bol uložený trest do konca hry, zakázaný štart v ďalšom stretnutí ako minimum.
 • Poznámka 2: Ak dostane hráč trest do konca hry alebo disciplin8my trest v stretnutí alebo turnaji spadajúcom do kompetencie ISBHF, príslušný organizačný výbor ihneď faxom alebo telegramom informuje národný zväz tohoto hráča a čo najrýchlejšie pošle zápis rozhodcu.
 • Domáce ustanovenie 1: Hráč alebo funkcionár mužstva vylúčený na zbytok stretnutia. môže íst po prezlečení sa do hľadiska. Ak sa tam však chová nedisciplinovane a je identifikovaný, bude jeho mužstvo potrestané menším trestom pre hráčsku lavicu.
 • Domáce ustanovenie 2: Ak dostane hráč trest do konca hry alebo disciplinárny trest, rozhodcovia odoberú hráčovi registračný preukaz a pošlú ho spolu so záznamom o stretnutí s podrobným popísaním priestupku urýchlene príslušným orgánom.

Trestné strieľanie

 • Ak trestné strieľanie bolo priznané za porušenie pravidiel, ktoré nezahrňuje väčší trest, osobný trest, osobný trest do konca stretnutia alebo trest do konca hry, neprevinilé mužstvo môže voliť medzi trestným strieľaním a menším trestom pre previnilého hráča. Ak však s priznaním trestného strieľania je uložený väčší trest, osobný trest, osobný trest do konca stretnutia alebo trest do konca hry, trestné strieľanie sa prizná a príslušný trest sa uloží.
 • Výklad:
  • Keď je hra prerušená pre trestné strieľanie rozhodca ho oznámi príslušným signálom, potom odíde na stredný bod vhadzovania a signalizáciu opakuje. Vtedy má mužstvo voľbu menšieho trestu. V takomto prípade sa vhadzuje u bránky previnilého mužstva.
  • Mužstvo má túto voľbu ak je priestupok normálne trestaný menším trestom. V prípade hodenia hokejky (ak je nariadené trestné strieľanie) mužstvo nemá žiadnu voľbu - strieľanie musí byť prevedené.
  • Trestné strieľanie sa ukladá v týchto situáciách:
   • zdržovanie hry - 206 (b) Úmyselne chybné striedanie v posledných dvoch minútach; 608 (b) Úmyselné posunutie bránky pri útoku alebo v posledných dvoch minútach
   • držanie loptičky - 611 (c) Padnutie na loptičku alebo zovretie loptičky; 614 (d) Zdvihnutie loptičky z hracej plochy
   • faul zozadu - 617 (c) Hákovanie; 635 (b) Podrazenie
   • bránenie v hre - 619 (e) Nedovolené bránenie; 623 (i) Nedovolený vstup do hry; 833 (a) Hodenie hokejky
   • Podmienky pre uloženie trestného strieľania za faul (617 c, 636 b, 619 e, 623 i):
   • faulovaný hráč musí byť v útočnej polovici ihriska (za strednou červenou čiarou), okrem pravidla 623 (i)
   • útočiaci hráč musí mať loptičku v držaní a pod kontrolou
   • útočiaci hráč musí byť faulovaný zozadu, Okrem pravidiel 619 (e) a 623 (i)
   • útočiaci hráč nesmie mať medzi sebou a súperovým brankárom žiadneho protihráča
   • útočiaci hráč musí mať vyloženú gólovú príležitosť
 • Trestné strieľanie uložené za porušenie pravidiel sa prevádza takto:
  Rozhodca dá ohlásiť miestnym rozhlasom hráča, ktorého vybralo mužstvo k prevedeniu trestného strieľania. Potom položí loptičku na stredný bod vhadzovania a hráč prevádzajúci trestné strieľanie na pokyn rozhodcu hraje odtiaľ loptičkou a pokúsi sa streliť brankárovi gól. Akonáhle sa hráč, prevádzajúci trestné strieľanie zmocní loptičky, musí postupovať priamo k súperovej bránke a akonáhle bola loptička vystrelená, je akcia dokončená. Gól nemôže byť dosiahnutý druhou strelou akéhokoľvek druhu; keď loptička prešla bránovú čiaru, je trestné strieľanie skončené.
  Iba brankár alebo náhradný brankár, alebo hráč určený ako brankár alebo náhradný brankár smie hájiť bránku pri trestnom strieľaní.
 • Výklad:
  • Meranie hokejky po prevedenom trestnom strieľaní je povolené za predpokladu. že nebol dosiahnutý gól. Nie je povolené meranie hokejky hráča, ktorý dosiahol gól. Pokiaľ hráč vybraný mužstvom k prevedeniu trestného strieľania odmieta vydať svoju hokejku alebo hokejku úmyselne zlomí, keď ho rozhodca požiada o premeranie tento hráč smie strieľanie previesť ale je potrestaný menším a osobným trestom, ktoré si odpyká po strieľaní. Hráč nesmie použiť spornú hokejku, pokiaľ nebude označená za regulárnu.
  • Keď súper žiada o premeranie hokejky pred trestným strieľaním a táto hokejka je v poriadku. bude súperove mužstvo potrestané menším trestom. Ak je nasledujúce trestné strieľanie úspešné trest sa zruší; ak nepadne gól, trest bude riadne odpykaný.
  • Ak zlomí hráč v priebehu trestného strieľania svoju hokejku strieľanie končí. Keď hráč zakopne alebo spadne, strieľanie takisto končí, ale v prípade, že sa loptička stále pohybuje smerom ku bránke hráč môže vstať a pokračovať v prevádzaní trestného strieľania. Vo všetkých prípadoch, keď hráč stratí kontrolu nad loptičkou alebo ju predbehne: ak sa pohybuje loptička bez prerušenia k súperovej bránke, môže sa hráč vrátiť a pokračovať v prevádzaní strieľania.
  • Pokiaľ hráč loptičku zastaví, musí ihneď vystreliť, inak trestné strieľanie konči.
  • Pre upresnenie výrazu “odraz akéhokoľvek druhu” pokiaľ hráč pri prevádzaní trestného strieľania vystrelí a:
   • loptička sa odrazí od bránkovej tyčky do brankára a od neho do bránky - gól platí
   • loptička zasiahne brankára a od neho sa odrazí do bránky - gól platí
   • loptička sa odrazí od tyčky alebo od brankára späť ku hráčovi a od neho sa odrazí do bránky - gól NEPLATÍ
  • Vo všetkých prípadoch kedy sa trestné strieľanie opakuje mužstvo môže vystriedať brankára. Keď po predĺžení nasledujú rozhodujúce strieľania, mužstvo môže meniť brankára po každom strieľaní
  • Náhradný brankár nemá právo na rozcvičenie pred trestným strieľaním.
  • Brankár nesmie prevádzať trestné strieľanie (viď pravidlo 407 f)
  • Keď mužstvo nastúpi bez brankára a je proti nemu nariadené trestné strieľanie mužstvo musí vybrať hráča a dať mu všetky práva brankára. Tento hráč musí dodržiavať všetky pravidlá ako riadny brankár v priebehu strieľania ale nemusí mať oblečenú celú brankársku výstroj. Po prevedení trestného strieľania môže byť hráč opäť označený za hráča v poli. Tento postup bude použitý len v prípade, keď mužstvo nemá brankára a len v prípade trestného strieľania.
 • Brankár musí zostať na svojom stanovisku, až sa hráč prevádzajúci trestné strieľanie dotkne loptičky; pri porušení tohoto pravidla alebo pri faule brankára, rozhodca nechá trestné strieľanie dokončiť, signalizuje porušenie pravidla zdvihnutím paže a ak sa trestné strieľanie nepodarí, dá ho zopakovať.
 • Keď brankár opustí stanovisko skôr (a nebol dosiahnutý gól)
  poprvé - rozhodca brankára napomenie a trestné strieľanie sa opakuje,
  podruhé - brankárovi sa uloží osobný trest a trestné strieľanie sa opakuje,
  potretie - priznáva sa gól.
 • Brankár sa smie pokúsiť chytiť strelu akýmkoľvek spôsobom s výnimkou hodenia svojej hokejky alebo akéhokoľvek predmetu; v takomto prípade sa priznáva gól.
 • Poznámka: Viď pravidlo 633 Hodenie hokejky.
 • Výklad:
  • Pokiaľ brankár pri trestnom strieľaní posunie bránku, prizná sa gól neprevinilému mužstvu.
  • Hráč prevádzajúci trestné strieľanie je faulovaný brankárom. Ak nepadne gól strieľanie sa opakuje a brankárovi je uložený zodpovedajúci trest (menší alebo väčší), ktorý' môže odpykať ktorýkoľvek hráč jeho mužstva. Ak padne gól, menší trest sa neuloží, ak väčší trest musí byť uložený.
  Ak sa opakuje trestné strieľanie hráč je na trestnej ľavici, brankár opäť fauluje a MÁ BYŤ ULOŽENÝ menší trest, tento druhý trest sa zruší, ak padne zo strieľania gól. Zhrnutie: Uloženie trestného strieľania ruší prvý priestupok. Hráč odpykávajúci druhý priestupok musí ísť na trestnú lavicu a ak je z opakovaného trestného strieľania dosiahnutý gól, jeho trest sa ruší. ALE KEĎ SI UŽ ODPYKÁVA mužstvo v tom čase iný menší trest, tak sa ruší tento prvý, skôr uložený trest miesto trestu hráča práve usadeného na trestnú ľavicu.
 • V prípadoch, kedy sa prizná trestné strieľanie, prevedie trestné strieľanie hráč určený kapitánom neprevinilého mužstva s výnimkou hráčov, ktorí odpykávajú tresty alebo majú odložené tresty. Takto vybraný hráč bude oznámený rozhodcovi a nemôže byť menený.
 • Keď bol v čase, keď bolo nariadené trestné strieľanie, brankár trestaného mužstva odvolaný z hracej plochy a nahradený iným hráčom vrátane náhradného brankára, môže sa pôvodný brankár vrátiť na hraciu plochu pred prevedením trestného strieľania.
 • Pri prevádzaní trestného strieľania sa musia hráči oboch mužstiev stiahnuť k postranným mantinelom a za červenú strednú čiaru.
 • Výklad: Brankár neprevinilého mužstva musí ísť na hráčsku ľavicu spoločne so svojimi spoluhráčmi.
 • Pokiaľ pri prevádzaní trestného strieľania ktorýkoľvek hráč súperovho mužstva nejakou činnosťou ruší alebo znekľudňuje hráča prevádzajúceho trestné strieľanie a toto sa preto nepodarí, povolí sa druhý pokus a rozhodca uloží osobný trest hráčovi, ktorý takto rušil alebo znekľudňoval.
 • Ak je dosiahnutý z trestného strieľania gól, loptička sa vhadzuje obvyklým spôsobom v strede ihriska.
 • Ak nie je dosiahnutý gól, loptička sa vhadzuje na jednom z koncových bodov vhadzovania v pásme, v ktorom sa trestné strieľanie prevádzalo.
 • Pokiaľ bol z trestného strieľania dosiahnutý gól, ďalší trest sa previnilcovi neuloží, iba ak priestupok za ktorý bolo trestné strieľanie priznané, je spojený s uložením väčšieho trestu, osobného trestu, osobného trestu do konca stretnutia, disciplinárneho trestu alebo trestu do konca hry; v takomto prípade musí byť trest predpísaný za previnenie odpykaný.
 • Pokiaľ priestupok, za ktorý bolo priznané trestné strieľanie, sa normálne trestá menším trestom, nebude menší trest odpykaný, čí už z trestného strieľania bol alebo nebol dosiahnutý gól.
 • Ak ku priestupku, ktorý má za následok trestné strieľanie, došlo v priebehu skutočnej hracej doby, bude trestné strieľanie priznané a prevedené ihneď a obvyklým spôsobom, bez ohľadu na zdržanie, ktoré vznikne signalizáciou priestupku rozhodcom, aby umožnil dokončenie akcie, keď takéto zdržanie má za následok vypršanie normálnej hracej doby v ktorejkoľvek tretine.
 • Čas potrebný k prevedeniu trestného striefania sa nepočíta do riadnej hracej doby ani do predĺženia.
 • Výklad: Ak ku priestupku došlo v priebehu skutočnej hracej doby, trestné strieľanie bude prevedené, aj keď hrací čas vypršal.

Tresty pre brankárov

 • Brankár nebude poslaný na trestnú lavicu za priestupok, ktorý má za následok menší trest, väčší trest alebo osobný trest, ale miesto neho odpyká trest iný člen jeho mužstva, ktorý bol na hracej ploche, keď došlo ku priestupku; tohoto hráča určí vedúci alebo tréner previnilého mužstva prostredníctvom kapitána a tento náhradník nemôže byť menený.
 • Výklad: Ak je brankár potrestaný menším a osobným trestom, jeden hráč z hracej plochy musí odpykať menší trest a druhý hráč z hracej plochy odpyká oba tresty.
 • Ak má brankár dostať druhý väčší trest v jednom stretnutí, bude naviac potrestaný osobným trestom do konca stretnutia.
 • Ak má brankár dostať osobný trest do konca stretnutia, jeho miesto zaujme náhradný brankár ak je k dispozícií, inak člen jeho mužstva, ktorému sa povolí desať minút na oblečenie do úplnej brankárskej výstroje.
 • Ak má brankár dostať trest do konca hry, jeho miesto zaujme náhradný brankár ak je k dispozícií, inak člen jeho mužstva a tomuto hráčovi sa povolí brankárska výstroj. Ak to však vyžadujú jednotlivé pravidlá pre tresty do konca hry, prídavné tresty budú uplatnené a previnilé mužstvo bude podľa toho potrestané. Prídavný trest odpyká iný hráč mužstva, ktorý bol v dobe priestupku na hracej ploche a ktorého určí vedúci alebo tréner previnilého mužstva prostredníctvom kapitána.
 • Menší trest sa uloží brankárovi, ktorý opustí bezprostredné okolie svojho bránkoviska behom šarvátky.
 • Pokiaľ sa brankár zúčastní akýmkoľvek spôsobom hry, pri ktorej je za strednou červenou čiarou. dostane menší trest.
 • Výklad: Pokiaľ brankár s obidvomi topánkami za strednou červenou čiarou hrá s loptičkou na svojej polovičke ihriska, bude potrestaný menším trestom. Rozhodujúca je poloha topánok a nie loptičky.
 • Poznámka: Všetky tresty, uložené brankárovi, bez ohľadu na to, kto ich odpyká, budú v zápise o stretnutí pripísané k tiež brankárovi

Odložené tresty

 • Ak je trestaný tretí hráč niektorého mužstva, keď dvaja iný hráči rovnakého mužstva už odpykávajú tresty, začne trest tretieho hráča vtedy, až uplynie trest jedného z dvoch už potrestaných hráčov. Aj tak však musí tretí trestaný hráč zasadnúť ihneď na trestnú lavicu, ale smie byť nahradený na hracej ploche náhradníkom do tej doby, než začne jeho trest.
 • Výklad: Toto pravidlo sa neuplatňuje ak je potrestaný hráč ihneď nahradený na hracej ploche spoluhráčom. Pri hernej variante 4+1 sa toto pravidlo uplatňuje už pri vylúčení druhého hráča jedného mužstva.
 • Ak má niektoré mužstvo troch trestaných alebo viac hráčov súčasne a podľa pravidla o odloženom treste je náhradník za tretieho previnilca na hracej ploche, nesmie sa žiadny z trestaných hráčov na trestnej lavici vrátiť na hraciu plochu pokiaľ nebola hra prerušená iba ak po vypršaní trestov je trestané mužstvo oprávnené mať na hracej ploche mať viac ako štyroch hráčov vrátane brankára; v tom prípade sa smie vylúčený hráč alebo hráči vrátiť na hraciu plochu v poradí, v akom vypršali ich tresty. Inak, keď bola hra prerušená, smie sa hráč alebo hráči, ktorých trest vypršal, vrátiť do hry.
 • Keď tresty dvoch hráčov jedného mužstva vypršia súčasne, kapitán mužstva oznámi rozhodcovi, ktorý z týchto hráčov sa vráti na hraciu plochu ako prvý a rozhodca o tom uvedomí zapisovateľa.
 • Ak je uložený väčší trest a menší trest súčasne dvom alebo viacerým hráčom jedného mužstva, zapisovateľ zaznamená menší trest ako prvý z týchto trestov.
 • Poznámka: To platí vtedy, keď obidva tresty sú uložené RÔZNYM hráčom jedného mužstva (viď tiež poznámka 2 ku pravidlu 402 Menšie tresty).

Oznamovanie trestov

 • Ak spôsobí porušenie pravidiel, za ktoré sa ukladá trest, hráč mužstva, ktoré má loptičku v držaní, rozhodca okamžite zapíska a uloží trest previnilému hráčovi. Nasledujúce vhadzovanie sa vykoná na mieste kde bola hra prerušená, Ak dôjde k prerušeniu hry v útočnom pásme trestaného hráča, vykoná sa vhadzovanie na najbližšom bode vhadzovania v strednom pásme.
 • Ak spôsobí porušenie pravidiel, za ktoré sa ukladá trest, hráč mužstva, ktoré NEMÁ loptičku v držaní, rozhodca signalizuje uloženie trestu zdvihnutím paže a po 'dokončení hernej akcie mužstva, ktoré má loptičku v držaní" (viď poznámka 2 nižšie) okamžite zapíska a uloží trest previnilému hráčovi.
 • Poznámka 1: Nasledujúce vhadzovanie sa vykoná na mieste, kde bola hra prerušená, iba ak v dobe odloženého potrestania hráča mužstva, ktoré nemá loptičku v držaní, spôsobí mužstvo, ktoré má loptičku v držaní, zakázané uvolnenie alebo vystreli loptičku zo svojho obranného pásma tak, že ide mimo ihrisko alebo je nehratelný ; potom sa vhadzovanie vykoná v strednom pásme u obrannej modrej čiary mužstva, ktoré loptičku vystrelilo. Ak trest alebo tresty, ktoré majú byť uložené sú menšie tresty a neprevinilé mužstvo dosiahne v hre gól, tak sa prvý menší trest neuloží, ale všetky ostatné menšie tresty, väčšie tresty alebo tresty do konca hry sa uložia obvyklým spôsobom.
 • Poznámka 2: "Dokončenie hernej akcie mužstva, ktoré má loptičku v držaní" znamená, že loptička musí prejsť do držania a pod kontrolu protihráča alebo brankára, alebo musí byť protihráčom alebo brankárom úmyselne usmernená, alebo musí byť zašliapnutá. Nestačí odrazenie loptičky od brankára, bránky alebo mantinelu alebo akýkoľvek náhodný kontakt loptičky s telom alebo výstrojom protihráča.
 • Poznámka 3: Pokiaľ v dobe, keď rozhodca signalizuje trest, ale ešte neprerušil hru, vnikne loptička do bránky neprevinilého mužstva priamo z akcie hráča tohoto mužstva (tzv. vlastný gól), gól sa neuzná a signalizovaný trest sa uloží normálnym spôsobom.
  Pokiaľ v dobe, keď je mužstvo oslabené jediným alebo viacerými menšími trestami pre hráčsku lavicu, rozhodca proti oslabenému mužstvu signalizuje ďalší menší trest a mužstvo, ktoré sa neprevinilo, dá gól skôr, než je prerušená hra, gól sa uzná, signalizovaný trest sa zruší, ale tresty odpykávané na trestnej lavici ostávajú v platnosti.
 • Výklad:
  • Pravidlo o výhode použije rozhodca pri uložení VŠETKÝCH DRUHOV TRESTOV, t.j. i pri uložení osobných trestov, ktoré neznamenajú oslabenie mužstva. Ak je vstrelený gól mužstvom, ktoré sa neprevinilo, bude gól uznaný a trest sa udelí normálnym spôsobom.
  • Pokiaľ v dobe, keď je mužstvo oslabené menším trestom a rozhodca signalizuje VAČŠÍ TREST proti oslabenému mužstvu, dá súper gól skôr, než je odpískané, väčší trest sa uloží, ale odpykávaný menší trest sa ukončí.
  • Keď sa zruší oznamovaný trest. rozhodca trest oznámi zapisovateľovi a ten ho uvedie do zápisu o stretnutí.
 • Ak sa dopustí jeden previnilý hráč v jednom úseku hry ďalších priestupkov, či už pred odpískaním rozhodcu alebo po ňom, odpyká uložené tresty po sebe.
 • Ak dôjde k priestupkom po prerušení hry, previnilí hráči budú potrestaní, akoby k priestupkom došlo v priebehu hry.

Dodatočné disciplinárne opatrenia

 • Okrem trestov, ktoré ukladajú tieto pravidlá, môže príslušný disciplinárny orgán kedykoľvek po skončení stretnutia podľa vlastnej úvahy vyšetriť každý prípad ku ktorému došlo v súvislosti so stretnutím a môže potrestať akékoľvek udalosti, ktoré sa stali pri rozcvičovaní pred stretnutím, na ceste medzi šatňou a hracou plochou, v priebehu stretnutia a po jeho skončení. Potrestaní môžu byť hráči a funkcionári mužstva bez ohľadu na to, či už priestupok bol alebo nebol potrestaný rozhodcom.
 • Poznámka: Na šampionátoch a na turnajoch budú takéto porušenia pravidiel prejednané pred nasledujúcim stretnutím mužstva alebo mužstiev. V národných súťažiach budú uplatnené národné predpisy.
 • Výklad:
  1. Keď sa incident stane pri rozcvičovaní pred stretnutím, neuložia sa žiadne tresty, ale rozhodcovia tento prípad uvedú do zápisu o stretnutí, prípadne aj s pomocou ostatných funkcionárov stretnutia.
  2. Keď sa incident stane v dobe keď sa hráči vrátili na ihrisko zahájiť stretnutie a na hracej ploche sú zahajovacie zostavy a rozhodca, môžu byť uložené zodpovedajúce tresty ako kedykoľvek behom stretnutia.
  3. Ak je koniec stretnutia ak mužstvá a rozhodca ešte neopustili hraciu plochu, tresty môžu byť uložené ako kedykoľvek behom stretnutia a rozhodca ich musí oznámiť v zápise o stretnutí.
^ top
Pridať správu
Saki-Eagles (4)
6.1.2018 od 9:00 Turnaj Eagles na ihrisku v Senci
Saki-Eagles (4)
Zdravím ľudia ako to teda vyzerá s novou sezónou?
Saki-Eagles (4)
Sobotu 22.7.2017 o 9:00 trening White Eagles
ved.ligy
včera sme riešili ešte zloženie zápasov a dnes neberie nikto telefon ako mám to vám dať vedieť?
savages
Ak presuvate zapasy, tak by bolo vyborne o tom niekoho informovat, nie vsetci sem chodia kazdy den. Este predvcerom bola dohravka z 12.kola naplanovana na tuto nedelu, zrazu je 21.5. Ked uz nic ine, aspon na facebook by sa to mohlo napisat...
Tono #13
Tak to si musite vyriešiť, meno Behul nieje ani na supiske Leaders (podla pravidiel by nemal platit gol a hrac by nemal dalej hrat na zapase)
Leaders88
17 kolo Leadres. číslo 38 je Miro Behúľ a 15 nie je Pribiš, ale Martin Vannay
Tono #13
Odporúčam tímom Playboy, Bernolákovo skontrolovat si zapis z 17. kola, maju tam nezrovnalosti.
Tono #13
Odporúčam tímu Gladiators skontrolovat si zapis z 16. kola, maju tam nezrovnalosti (dve asistencie #5).
Tono #13
Odporúčam tímom Leaders a Playboy skontrolovat si zapisy z 15. kola, maju tam nezrovnalosti.
ved.ligy
vlado je v amerike ja som chorý a mimo uvidíme či sa mi podarí denisa a jožka bohužial denis píska aj pezinok a preto sa mu musíme prispôsobiť má toho veľa
ved.ligy
bohužiaľ je problém na našej strane a to konkrétne s rozhodcami tak preto dokonca aj budúci týždeň dúfam že už sa podarí aby sa našli aspoň dvaja na pískanie urobíme preto všetko
savages
11.kolo sa preco presuva? Ma to nejaky dovod?
Tono #13
Tréning na ihrisku v Senci nedela 8.1.2017 o 10:00 Diabli Réca, ďakujem
Saki-Eagles (4)
6.1.2017 sa na Seneckom ihrisku uskutoční turnaj Eagles cup od 8:00 približne do 15:00
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 18.12.2016 o 10:00 tréning White Eagles
Tono #13
Kurna tu to zije...
Tono #13
Opravené
Leaders88
Prosím upravte nám logo. toto čo tam pri Leaders je je neplatné a zlé. Dajte to čo sme mali minulú sezónu. Ďakujem
Tono #13
Medzi odkazy je pridaný nový web http://sport.huste.tv/category/hokejbal kde si mozete pozriet zostrihy aj live zápasy, nielen z hokejbalu...
Tono #13
Zdravím všetkých, ak budete mať možnosť nafotiť zo zápasu 3 fotky môžete mi poslať dáme ich na webku k zápasu, ďakujem
Patrik#22
15.9. V nedeľu tréning Skeletons o 10 hod. namiesto 18
EAGLES 6#
11.9. Nedeľa o 10:00 prípravný zápas Eagles vs Pavúci
EAGLES 6#
16.7. Sobota trening eagles od 10:00 do 13:00
EAGLES 6#
White Eagles 9.7. od 10:00 do 13:00 trening , ďakujeme
EAGLES 6#
White Eagles tréningy od cca polky júna každy utorok na ihrisku, čas 18:30 .
Tono #13
Tím Skeletons Senec tréningy vo Štvrtok o 18:00
Tono #13
Ospravedlnujem sa upravoval som cely rozpis a zabudol som dat informaciu o posusnuti na skorsi cas
savages
ak zmenite cas zapasu, tak by ste o tom mohli niekoho informovat, alebo dat o tom aspon informaciu na stranku.
Andy97
Sharks - Zvolen 3:0 na úvod
Tono #13
Z dovodu nesposobilosti ihriska sa vybor rozhodol, ze nedelne zapasy sa odkladaju
Pavuk81
27.12. od 10:00 do 13:00 Vianočný hokejbal v SC, Pavúci a Bulls ... diki
EAGLES 6#
25.12.2015 od 10:00 do 13:00 vianočny hokejbal na ihrisku v sc. Eagles
delli900
* s Hrnciarovcami
delli900
pani 12.12 kedze je ligova prestavka, nedal by niekto s nami pripravny zapas?
EAGLES 6#
White Eagles 13.12 Trening o 10:30 na ihrisku v senci . ďakujeme
savages
Nemam nic proti prelozeniu kola, aj ked reprezentacna prestavka je zaujimavy dovod, ale preco to chceme odohrat v januarovych mrazoch? Celkom dobre pocasie na hokejbal je napriklad v aprili.
Tono #13
ospravedlnujem sa, moja chyba
roy33
Playboy-Savages 3:8
savages
5.kolo savages-playboy 8:3. je to nahodene naopak.
Andy97
Tonco ked sme pri preklepoch jeden mas v mojom mene... :) Sharks 97 :)
Tono #13
4.kolo Devils #23 (0+1); Sharks #20 (2+1)
Tono #13
1. kolo Playboy #10(1+0); Eagles #7(0+1) Leaders #12 (som dal ako 2.kolo) 2. kolo Slávia #35(0+1) Leaders #55(1+0) 3. kolo Orly #18 (1+0) Slávia #15 (1+0)
Tono #13
Rád by som poprosil všetky tímy, aby skontrolovali svoje súpisky a napísali mi, aby sme mohli všetky chybičky opraviť, ďakujem
Tono #13
Prípravný zápas Skeletons - Bernolákovo v sobotu 19.9.2015 o 10:00, ďakujeme
EAGLES 6#
White Eagles ZMENA:TRENINGY ŠTVRTOK o 18:30 a v NEDEĽU o 10:00 do odvolania.
Saki-Eagles (4)
21.6.2015 o 10:00 Tréning (prípravný zápas) White Eagles
EAGLES 6#
14.6.2015 trening White Eagles od 10:30
Tono #13
Volny treningový zápas Skeletons - White Eagles v sobotu 23.5.2015 o 10:30 na ihrisku v Senci...
roy33
Reca Devils trening od 9.4.2015 každý štvrtok od 18:00 hod.
EAGLES 6#
5.4.2015 trening Eagles o 12:30
EAGLES 6#
White Eagles od 15.4.2015 (streda) Tréningy každú stredu od 18:00. ďakujeme
Tono #13
Tréningy Skeletons, každý utorok o 17:00 na ihrisku v Senci, ďakujeme
Tono #13
Facebook-ová stránka Hokejbal Senec sa páči už nám 400 fanúšikom hokejbalu :-)
Tono #13
Tím Slávia Právnik BA budu mať tréning v sobotu 7.2.2015 o 9:00 na ihrisku v SC, ďakujeme (píšem na základe prosby hráčov ich tímu)
Saki-Eagles (4)
Trening White Eagles v sobotu 7.2.2015 o 11:00
Tono #13
Tím Slávia Právnik BA budu mať tréning v sobotu 31.1.2015 o 15:00 na ihrisku v SC, ďakujeme (píšem na základe prosby hráčov ich tímu)
Saki-Eagles (4)
Trening White Eagles v sobotu 31.1.2015 o 13:00
Tono #13
Skeletons Senec - nedeľa 1.2.2015 o 10.00 tréning a prípravný zápas na ihrisku v Senci, ďakujeme
savages
zajtra 26.1. sa hra? vonku je dost pluhavo, nemuseli by sme to silit.
Tono #13
Skeletons Senec - White Eagles sobota 10.1.2015 o 10.00 prípravný zápas na ihrisku v Senci, ďakujeme
roy33
V nedeľu 11.1.2015 od 10:00-12:00 tréning RECA DEVILS!!! Ďakujeme
Saki-Eagles (4)
V sobotu 3.1.2015 o 10:00 tréning White Eagles
Tono #13
Réca Devils - sobota 27.12.2014 - od 14.00 hod do 16.00hod prípravný zápas a tréning na ihrisku v Senci, ďakujeme
PetržalskyDiabol
...sme si pokecali..
Tono #13
Zaujmave by bolo kebysa pisali aj co nedali ;-)
PetržalskyDiabol
inac pre informatiku by sa do zápisu mohol písať strelec rozhodujuceho najazdu
Saki-Eagles (4)
V pondelok 17.11.2014 o 10:00 trening White Eagles
Tono #13
Zdravim, chyba je asi na stranke, bohuzial si to niekto nevsimol skor ako nastala situacia ze to vypadalo na 4 hracov v zapase, sorry
savages
Samozrejme, mohla byt aj chyba v zapise, moze to byt aj chybne na stranke. Pytam sa prave preto, aby sa dali veci na pravu mieru a zaroven sa pytam, ci sa take nieco nekontroluje pred zapasom. Aby sa tomu v buducnosti dalo vyhnut. Lebo ked uz to pravidlo funguje, tak snad nebolo vymyslene iba na to, aby sa liga zbavila watbergu, ale plati na vsetkych.
ved.ligy
...a ešte jedna vec : netreba súdiť mužstvo pokiaľ neviete podrobnosti. Vyjadrenia typu "hrali tam bez problémov štyria hráči" sú zatiaľ nepodložené pokiaľ sa vec nevyrieši
ved.ligy
je to veľmi jednoduché : v zápase môžu nastúpiť maximálne len traja extraligový hráči. tento problém riešime a dáme oficiálne stanovisko obom zúčastneným mužstvám. V prípade porušenia pravidiel vyvodíme z toho dôsledky.
savages
ako je to s tymi tromi extraligistami na zapas? pozeram, ze za leaders hrali bez problemov styria :)
Saki-Eagles (4)
V nedelu 2.11.2014 o 12:30 trening White Eagles
Tono #13
V nedeľu 2.11.2014 o 10:00 treningovy zapas Skeletons - Reca Devils, dakujeme
PetržalskyDiabol
vsetko je raz po prve ;) pani dobra hra
pista
ha ha ha zajace na ranajky??? ty si zajaca este na ranajky nikdy nemal pekne si daj vianocku z medom a kakavko ako vzdy a sup na zapas -DDD
PetržalskyDiabol
v sobotu mam na ranajky zajace"
Andy97
Ahojte. Chcem sa spýtať na ihriská... hrá sa systémom domácich ihrísk ako v minulom roku, alebo sa hrá iba v Senci? Ďakujem za odpoveď
Saki-Eagles (4)
Saki-Eagles (4) V nedeľu 21.9.2014 o 16:45 tréning HBC White Eagles
PetržalskyDiabol
Tonko kedy bude rozlosovanie?
watberg27
Ondro cakaj teraz velky verbalny utok ))) a mam aj tip na osoby..kurz 1,00001 :-)
Ondrej Hrasko
Pani z vedenia SCHBL. Vašim rozhodnutím vyšachovať Watberg zo súťaže ste si dali obrovsky vlastny gol a urobili ste si hanbu. Len ste ukazali že absolutne tomuto športu nerozumiete ale ani neviete o čom tento krasny šport je. Vy si naozaj myslite že kvalita súťaže stúpne tým že kvalitu pošlete preč? alebo ste si mysleli že sa hráči Watbergu porozdeluju do inych klubov. Naucte sa najprv vazit si hracov ktory si nicia zdravie kade tade po Slovensku a chcu hrat vo Vasej lige. Teda vlastne uz nechcu lebo pre Vas su hraci ktory sa tvrdo a tazko vypracovali prekazkou. Radsej hrajte za tym zelenym stolom karty lebo teraz ste spravili 5 krokov spat. Alebo pani Saras ,Tarnai, Goldschit aspol urcite divakom v senci ponuknu obrovsku kvalitu na ihrisku. len tolko
niveika
Chcel by som sa spýtať vedenia Seneckej hokejbalovej ligy na max. počet troch extraligistov a odchovancov zo seneckej ktorý hrajú extraligu. Ako to prospeje lige? Aké výhody to prinesie? Kvôli čomu sa menia tieto pravidlá? Kto zmenu navrhol? Či to bolo schválené výborom alebo iba zástupcami mužstiev. Ďakujem za serióznu odpoveď.
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 14.9.2014 o 12:15 tréning HBC White Eagles
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 7.9.2014 o 12:15 tréning HBC White Eagles
Saki-Eagles (4)
V nedeľu 24.8.2014 prípravný zápas White Eagles - Pavúci Pezinok o 17:45
Saki-Eagles (4)
Dneska 17.8.2014 tréning White Eagles od 17:45
Bubo17
HAWKS CUP 2014 na ihrisku v Senci 02.08.2014! Od 08:00 do 19:30! Vsetci ste vitani
Bubo17
Surne zhanam jedneho/dvoch rozhodcov na sobotu na celodenny turnaj, za primeranu cenu. Kontakt - 0907 162 501.
Saki-Eagles (4)
Pripravný zapas HBC White Eagles - Hrnčiarovce Gladiator v nedelu 27.7.2014 o 19:00
roy33
Prýpravný zápas Sevages-Reca Devils Nadeľa 20.7. od 9:00 hod.
roy33
Reca začína trénovať v tradičnom čase každý ŠTVRTOK 18:00 !
Saki-Eagles (4)
Prípravný zápas HBC White Eagles - DL Hawks v nede?u (6.7.2014) o 11:00 do 13:00
AndySZ
Dobry den, videl som ze na ihrisku je moznost hrat aj inline hokej, hrava sa tam amatersky alebo rekreacne vo volno case takyto INLIne ? Pripadne mal by niekto zaujem s hokejbalistov spravit nejaky rekreacny klub kde by sme si raz do tyzdna zahrali INLINE ? Dakujem (szabo.andrej@gmail.com)
Bubo17
Na ihrisku v Senci pripravny zapas White Eagles vs. Hawks v nedelu 22.06. o 10:00.
PetržalskyDiabol
viete co je dopisany otaznik? joker moze ist do pi..
Adam
Fotky zo zapasu o tretie miesto: http://on.fb.me/1oGBm5E
ved.ligy
NIKA - chalani klud, hrac, resp. brankar bol riadne prihlaseny a zaregistrovany do ligy vcas a dany na hracsku supisku, do zapisu som ho nenapisala preto, lebo som nevedela jeho cislo a nebol ani na zapase. Ked nastupil na zapas, tak az potom som ho napisala do ZAPISU aj s jeho cislom a to bolo na zaciatku play off. Takze o ziadny nelegalny start sa nejdena :)
PetržalskyDiabol
je to brankar a riadne sme ho zaregisrovali tesne pred uzavierkou.... kvoli "zraneniu" nastupil az v play-off a preto bol asi dopisany na supisku neskor... ale tonko vidim ze ty nas nemas rad, nabuduce asi pritvrdime